Search form

Rowm Aburr-guyinda 9:21

21Wurra minypa gun-maywapa ranginy an-gugaliya japalana a-jarlapurda a-workiya, nipa gun-mola nula minyja jal a-ni an-ngardapa japalana a-jarlapa barra ngayburrpa ngubi-na an-molamola, wurra an-nerranga japalana a-jarlapa jama nula an-gata minypa ngayburrpa gala jal nguburr-ni ngubi-na. Gun-narda gun-mola nula an-gata an-gugaliya wuriya gu-ngardapa rrakal gu-guyinda nipa a-jarlapa.