Search form

Rowm Aburr-guyinda 9:22

22Rrapa nipa Wangarr a-yinagatiya minypa an-gata japalana a-jarlapurda a-workiya, gun-mola nula a-yinmiya nipa jama a-ji gun-nigipa jal. Minypa nipa Wangarr gu-borrwurra aburr-gata aburr-bachirra nula nipa burr-bu barra rrapa minypa yarlanga gu-nega barra nipiya wana an-babalapa. Wurra gun-mola nula nipa minyja burdak a-derichinga