Search form

Rowm Aburr-guyinda 9:27

27Wurra Yichrayal yerrcha jarra, birripa wola Aycháya (Isaiah) burr-ngurrjinga, nipa a-jabarrchinga a-ji, a-yinanga,

“Wuriya gun-gata minypa nipa Yichrayal burr-bokamurra aburr-yigipa gu-galiya yerrcha gun-burral aburr-jaranga

minypa jaranga an-gata gu-bachirra a-yurra,

wurra birripa Wangarr barra wanngu burr-nega ngika aburr-jaranga.