Search form

Rowm Aburr-guyinda 9:28

28Ngardawa yibirrich nipa burr-bu barra aburr-gurdiya gorlk gun-nardiya rrawa gu-jirra gu-boya

minypa nipa mu-ngoyurra mari gu-garrana burrwa.”