Search form

Rowm Aburr-guyinda 9:30

Yichrayal Yerrcha Aburr-barparpuna

30Ganapiya, lika ngayburrpa nguburr-yinmiya barra ngubu-borrwa? Wurra Jentayl yerrcha wuriya birripa gala gubu-bitimangarna aburr-workiyarna jechinuwa gun-guni, wurra birripa gubu-menga minypa birripa marr aburr-balcha.