Search form

Rowm Aburr-guyinda 9:31

31Wurra Yichrayal yerrcha birripa jarra gubu-bitimarra aburr-workiyana rum gun-gata jechinuwa gun-guni, wurra gala Wangarr jechinuwa burr-nengarna.