Search form

Rowm Aburr-guyinda 9:32

32Wurra gun-narda an-nga nula? Wurra ngardawa birripa gala gubu-borrwujarna aburr-yinmiya barra marr aburr-balcha nula Wangarr, wurra jarra gubu-borrwurra aburr-workiyana jimarna barra birripa wupa ngardapa aburr-yinmiya barra jama aburr-ji rrapa minypa jechinuwa aburr-negiya. Minypa gun-maywapa an-gugaliya a-bamburda a-workiya rrapa wolawola gu-jandarra a-yerrnyjinga, birripa Yichrayal yerrcha aburr-yinagatiya, gu-jandarra minypa burr-yerrnyjinga, aburr-bungguna. [Marrka bubu-borrwa: gun-narda ngu-wena jandarra, minypa gun-burral Jesus Christ.]