Search form

Rowm Aburr-guyinda 9:33

33Minypa mu-jurra gu-yurra janguny gu-yinaga,

“Minyja bubi-na, ngaypa jandarra ng-gurrmunga gata Jayan (Zion),

nipa gun-gurrema gu-yirda barra minypa gu-galiya yerrcha burr-yerrnyja, aburr-bungga.

Wurra ana-nga barra marr a-balcha nula jarra,

an-gata an-gugaliya gala a-yinmiya barrwa a-ngukiya rrapa gona a-ni.”