Search form

Rowm Aburr-guyinda 9:4

4Yichrayal (Israel) aburr-guyinda. Ngardawa birripiya nipa Wangarr mu-ngoyurra burr-menga aburr-yigipa gu-galiya yerrcha. Birripa aburr-gatiya nipa wugupa burrwa a-jayanayana a-ji a-workiyana rrapa a-wena burrwa gun-molamola nipa gu-borrwurra burrwa, rrapa gu-gurrmurra burrwa joborr minypa birripa barra aburr-yinmiya aburr-marrngoypiya nula aburr-workiya, rrapa gochila bin-dana wanngu gun-guni.