Search form

Rowm Aburr-guyinda 9:5

5Minypa aburr-birripa nyanyapa burra yerrcha, ngaja, ngarla, nipa Wangarr a-jerrjerrjiyana burrwa. Rrapa Christ ana-bona, nipa an-gugaliya gu-birripa gu-rrawa. Gun-nardiya rrapa ganapiya, barra Wangarr an-nelangga ngayburrpa an-molamola ngubi-nega an-gatiya wana an-babalapa.