Search form

Rowm Aburr-guyinda 9:6

6Wurra gun-gata minypa Wangarr gochila bin-dana Yichrayal yerrcha, gun-narda ngika minypa jimarn jarra burr-yolkajarna. Wurra jarra aburr-gata aburr-jaranga gu-galiya yerrcha nipa an-gata Yichrayal burr-bokamurra, aburr-werranga aburr-gatiya gun-burral ngika aburr-borrmunga.