Search form

Rowm Aburr-guyinda 9:7

7Minyjiya. Aybriyam (Abraham) burr-yika ngika gu-ngarda yerrcha marrban nipa an-birripa an-guwelamagepa. Ngardawa Wangarr a-wena nula Aybriyam, a-yinagata,

“An-nginyipa walkur Ayjek (Isaac) barra burr-bokama,

birripa aburr-gatiya gun-burral aburr-nginyipa gu-galiya yerrcha.”