Search form

Rowm Aburr-guyinda 9:9

9Ngardawa gun-gata Wangarr gochila a-rrana Aybriyam, nipa a-yinanga nula,

“Nuwurra gun-balmapa gu-ji barra ngaypa nguna-jeka barra

rrapa Jera (Sarah) an-nurra a-ma barra nggula.”