Search form

Ebavevuvu 14

Ebelamo Lota giyavana.

1Tova taidei wagaine Amolafila melala Saina anakini, Aliyoki melala Ilesali anakini, Kidolaoma melala Elami anakini, ada Tidali melala Goiimu anakini, 2taidei kini-dina adilaufuli ina kini tufona ina lugaviyadi. Badi Bela melala Sodoma anakini, Bilisa melala Gomola anakini, Sainaba melala Adima anakini, Semebeli melala Seboiimu anakini ada melala Bela anakini. Bela kaduwe ivewagana Soweli. Ani yoo-dina ina lugaviyadi.** 3Kini anayoo muliya ivagauta ke inau Sidimu ana Laubeu wagaine, tainei malinai 'Leyaga Alialikana',** ada tayuwe kini-dina adinimafafalina nodi ina lugaviya. 4Badiyavi ina lugaviya faina malamala tuwelo wagaidiya kini taidei yadi ebaveimeya wagaidiya Kini Kidolaoma giveiveimeya, aku malamala taidei, anavetetini wagaine, yana veimeya idibusoyogena ke ivenibainena.

5Ada malamala anavefotini wagaine, Kidolaoma ke kini bade ivetutamwaina wagaine ani givagauwidi ada nagona nodi inau melala Asiteloti Kalinaimu wagaine ke meLifeimu itafidi, kaduwe inau melala Ame wagaine ada meSusi itafidi, kaduwe inau Kiliataimu Laubeuna wagaine ke meAme itafidi, 6ada kaduwe inau Seila fafali oyaoyana wagaine ada meOliti itafidi ada ilugaviyanau adilaba Ela Palani, tainei makama kavovona lakaina lilivane. 7E ada kaduwe iyewadi inau Ena Misifeti wagaine, tainei Kedesi, ada Amaleki yana ebaveimeya matatabuna anakalivayavo itafidi, ada kaduwe meAmoliti badi imiyamiya Asasoni Tamali wagaine.

8Ada tova-nai kini laufuli itafiyabudi yoo-dina, ada muliya inau Sidimu Laubeuna wagaine, ke kini nimafafalina wagaine ina lugaviya. Ada taidei tova-nai wagaine Sodoma anakini, Gomola anakini, Adima anakini, Seboiimu anakini ke Bela anakini, tainei Soweli, ani inau Sidimu Laubeuna wagaine ikidewadewa ina lugaviya, 9taidei kini-dina nodi, Kidolaoma Elami anakini, Tidali Goiimu anakini, Amolafila Saina anakini ada Alioki Elasali anakini. Ada kini adinimafafalina iveimunumunuga kini adilaufuli nodi. 10Aku Sidimu ana Laubeu ani koluta adikavu moyaidi, ada Sodoma ke Gomola adikini adiselu ke yadi tolugaviya nodi yadi ota wagaine tufodi ibeu kavu-dina negenidiya aku moyaidi iota inau oya wagaidiya. 11Ada kini adilaufuli ina iluku Sodoma ke Gomola melala wagaidiya ada anagibamomo matatabuna kaduwe adiga matatabuna ivaidi inauwedi. 12Aku tova tayuwe wagaine Ebelamo tubuiyana natuna Lota ani gimiyamiya Sodoma, ada kaduwe banae ikiveyabina ke yana gibamomo matatabuna nodi ivaidi inauwedi.

13Aku kaliva seyana melala-nai wagaine tolugaviya ikiveifana ani giota giela Ebelamo kwanaIbeliu wagaine ada giawatalatalainena gavana giyegemo faine. Tova-nai wagaine Ebelamo givemelala gimiyamiya Mamele kwanaAmon yana ai lakaidi lilivadiya, Mamele bana Esikola ke Anela tubuiyadi. Ani badi matatabudi iveyavo Ebelamo nodi ke ivevonadabadaba ina velemalema gaviya wagaidiya.14Ada Ebelamo gikaiyanogala vaita Lota bademowa ikiveyabi-yogoyogona inauwena, e ada yana kalivayavo adi 318 lugaviya anatoalamana gidouwevagauwidi, badi itubuga anayoo wagaine, ada ivemulitagoiyedi inau adietowava melala Dani wagaine. 15Ada tayuwe bogi-nai wagaine yana tolugaviyavo givutugedi bou bou wagaidiya ada kini adilaufuli ke yadi tolugaviyayavo nodi itafidi ada ivenegadi inauwedi-deya Damasiko isege-ku inau wayavalaseya fafali Oba wagaine. 16Ada Ebelamo giba matatabuna givaiyewedi, ke yana gabu Lota ada yana gibamomo matatabu-moena e ada vevine ke kadu mali kaliva givagauledi giyewedi taudiyavo yadi melaleya.

Melekisedeki Ebelamo givona nuwakabubuyena.

17Ada Kidolaoma ke kini aditoto bana nodi iveyavo ina velemalema ani Ebelamo gitoyogi gitafidi. Muliya giyewayewana yana ebageya ani Sodoma anakini giyegemo ginau Save Laubeu wagaine ginubodebodena. Laubeu-nai anayegana anavelu ‘Kini Yana Laubeu’. 18Ada muline Melekisedeki melala Salema anakini ani beledi ke waini gialiyedi. Banae Yaubada Togetane-mwane yana tovebolavoi. 19Melakisedeki Ebelamo givonanuwakabubuyena, givonaga,

“Yaubada Togetane-mwane,

Banae gabama ke babi adiToibubuna

ani meyameyaganina gina vonanuwakabubuyeni.

20Ada Yaubada Togetane-mwane kana awadavadavana,

Banae nibaimomo giatuegedi nimaniya.”

Ada Ebelamo bademowa gaitoma matatabuna givaidi tainei badi kini adilaufuli wagaidiya-deya givaiyewedi ani givutugedi bou teni wagaidiya, ada bou seyana Melekisedeki givelena.

21E, ada muliya Sodoma anakini Ebelamo givonena, “Kaliva gaga una veleku aku giba matatabuna una kiabidi tauni fainiya.”

22Aku Ebelamo Sodoma anakini givonena, “Bademowa nimaku gakilakaina ada gavonadabadaba velemoena Yaubada Togetane-mwane, Banae gabama ada babi adiToibubuna wagaine. 23Gavonadabadaba vaita tainei ya gavana matatabuna aimo keke tamo gana kiveyabi, kai gavana lakaina o kabisona aku aimo gana veyewana wagainiya, aenanai aimo una vonaga, ‘Iya wagaikuya-deya Ebelamo gakivekaikaiwabuna’. 24Tayuwe faine keke tamo ya giba ganavai, aku anafaiweya gavana bademowa yaku kalivayavo ikanina, ada una awaegau ke badi gavega ilemeku gaviya wagaine, Anela, Esikola ke Amon ani adivutuga inavaidi.”

Ebavevuvu, Mosese yana buki nagona

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index