Search form

Ebavevuvu 18

Wakawaka aditoto.

1Tova tayuwe wagaine Ebelaamo aimo gimiyamiya Mamele ai lakaidi lilivadiya, ada seyana tova yadayada wagaine yana manuwa sinininila anaedawaneya givetovetogana ani Yaubada giyegemo wagaine. 2Ada Ebelaamo giitalaka, au kaliva aditoto giitadi imidimididi lilivane. Ada giitadi ke gimididi gimadubodebodedi ginau wagaidiya ada giiboula-mowa babi wagaine ke givemoimoina 3ada givona, “Yaku kauveya, kai wagaikuya ya nuwanuwa analauboda mamauwe, aga keke ya togugai unamadu yabuyabu. 4Aku gufa kabisona gana aliye matatabumi agemi wana koladi ke wana veyawai ai taidei dibune. 5Aku amigavana gana aliye wanakani, yami toyogina wanavai-yo wananau, faina waelai yami togugai wagaine.”

Ada ivona, “Ina kadu iwaka-vagaina, una gugaiyena uvona mamauwe.”

6E ada au Ebelaamo gimadu gina giluku yana manuwa sinininileya Sela wagaine ada givonena, “Unamadu, foga toiye falawa iwakana unavila beledi una kabudi.”

7Ada muliya gimadu ginau yana kevakevayavo wagaidiya ke bulumakau natudi anatubuga iwakana giitana ani givai gialiye yana togugai givelena ada banae gimadukidewedewe-moe givetavogina. 8E ada Ebelaamo miliki kugakugana ke miliki ada bulumakau vetavetavogina gialiyedi gisedi matadiya. Ada ivebutu ikanikani ai dibune, aku bana lilivadiya gimidimididi.

9Ada aditoto wagaidiya-deya ani kaliva seyana Ebelaamo gitolidadanena, givona, “Gadedeku vavine Sela?”

Ani gilufata givona, “Bana tayuwe manuwa sinininila negenine.”

10Ada Yaubada givona, “Velemoena ganayewa-vagileku wagainiya anafaiweya taidei tova-nai malamala gielaelai, ada vavine Sela kwamana kaliva gina nuwagana.” Aku Sela ani givanevanenega Ebelaamo muline manuwa sinininila anaedawana wadomone. 11E aku Ebelaamo ke Sela adiiselu bademowa ivesilakai-mowa, ada Sela ani yana tova venatuna anatova bademowa giavaina. 12Ada Sela giveleiga ke nuwainagene givona, “Ida gavaiyamu, iya bademowa gavevavine ke kaduwe yaku kaliva bademowa givekaliva aku gavaiyamu, vemwamwala-nai gana nuwagana? Ida keke anafata.”

13Ada Yaubada Ebelaamo givonena, “Gavana faina-yo Sela giveleiga ada givona, 'Velemoena gavesilakai aku kwamana gana nuwagana?'” 14Ada kaduwe givona, “Yaubada wagaine gaitoma matatabuna meyameyaganina gina gugaiyedi. Bademowa gavoneni, aimo kaduwe ganayewa-vagileku wagaine anatova bademowa gavenuwadadanena malamala gielaelai, ada Sela aimo kwamana kaliva gina nuwagana.”

15Au Sela gimatauta, ada givewa givona, “Iya keke tamo gada veleiga.”

Aku Yaubada givona, “Ika, uveleiga.”

Ebelaamo giveola manimanini melala Sodoma faine.

16Tova-nai kaliva-dina imididi itauya inanau Sodoma waina, au Ebelaamo gimididi nodi ina waiya givagatunedi inau. 17Ada inaunau aku Yaubada ginuwanuwa ada givona, “Gilubodana gana vonena Ebelaamo gavana ganagai melala Sodoma wagaine. 18Faina gaita-vagaina banae velemoena yana tubudelideliyavo adiyoo gina veinala ada yadi ebaveimeya toyogina velemoena, ada banae wagaine-deya yoo matatabuna nuwakabubu ina nuwagana. 19Faina gaalamanena banae e ani aimo natunavo ke anaunuma anakalivayavo gina veimeyedi. Yaubada yana wai ina itaveyabina yadi gugai tunutunugina ke yegayegana wagaidiya, e ada gavana givonadabadabayena Ebelaamo wagaine ani gina kiveyegemonina.”

20E, ada Yaubada givona Ebelaamo wagaine, “Ebelaamo, bademowa ganogalina meSodoma ke meGomola wai koyo-moena igugugaiyedi ada yadi koyona ebanuwavita-mowa. 21Tayuwe faine tova taidei ganaobu ganaitana ke gana alamanena vona velemoena kai keke.”

22Ada kaliva adiselu imiyaviladi itauya inau Sodoma waina aku Ebelaamo aimoina gimidimididi Yaubada matane. 23E ada Ebelaamo givaganau lilivane aku givona, “Velemoena totunutunugina una luveyawaliyedi tokoyona nodi? 24Gavaiyamu, kai totunutunugidi adififiti imiyamiya melala-nai wagaine ani velemoena una luveyawaliyena, o kai keke una luveyaweliye totunutunugidi adififiti faidiya? 25Aku tainei keke-mowa anafaiweya ya dewa. Faina kai totunutunugina una luveyawaliyedi tokoyona nodi, wada anaita vaita matatabudi au seya-moena mataniya. E, oyeni tovonavenuwadadana babi matatabuna wagaine, ada gilubodani una veimeya aigaigabu wagaidiya.”

26Ada Yaubada givona, “Kai totunutunugidi adififiti gana nuwagadi melala Sodoma wagaine, aga melala-nai keke gana luveyawaliye badi totunutunugina-dina faidiya.”

27Ada Ebelaamo kaduwe givona-vagila, givona, “Kauveya, una venuwaegena yaku vona awadamana wagainiya, faina iya au kaliva-mowa ada keke gida lubodaku gana vonavona gava gaitoma faine. 28Aku gavaiyamu, kai totunutunugina adiyoo 45 melala-nai wagaine, aga melala-nai matatabuna uda luveyawaliyena?”

Ada Yaubada givona, “Kai gana nuwagadi totunutunugina adiyoo 45 aga keke melala matatabuna gana luveyawaliye.”

29Kaduwe givona-vagila, givona, “Gavaiyamu kai adiyoo 40 gagana uda nuwagadi wadedeku?”

Ani givona, “Adiyoo 40 faidiya, keke ganagai.”

30E ada Ebelaamo givona, “Kauveya, keke nuwa ginakoyo wagaikuya aku ganavona. Gavaiyamu kai adiyoo 30 gagana uda nuwagadi wadedeku?”

Ada Yaubada gilufata, “Kai gana nuwagadi adi 30 aga keke melala matatabuna gana luveyawaliyedi.”

31Ada Ebelaamo kaduwe givona-vagila, givona, “Bademowa wa yaku asevatu-mowa ganavona Kauveya wagaine. Gavaiyamu e ada kai adiyoo 20 gagana uda nuwagadi wadedeku?”

Ani givona, “Kai adiyoo 20 gagana faidiya aga keke gana luveyawaliye.”

32Ada Ebelaamo givona, “Kauveya, keke nuwa ginakoyo wagaikuya, aku kadu maita-moena gadavona. Gavaiyamu kai adiyoo 10 gagana uda nuwagadi wadedeku?”

Ani gilufata, “Kai adiyoo 10 gagana faidiya aga keke gana luveyawaliye.”

33Tova-nai Yaubada yana vona bademowa giluyabuna Ebelaamo wagaine ada au gisege-ku ginau, aku Ebelaamo giyewa-vagilena yana ebaga wagaine.

Ebavevuvu, Mosese yana buki nagona

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index