Search form

Ebavevuvu 21

Aisake yana tubuga.

1E ada Yaubada gilemena Sela bademowa yana vonanuwakabubu anafaiweya, ada gavana Yaubada givonadabadabayena mamauwe gigugaiyena Sela faine. 2Ada Sela giveifuga tova-nai Yaubada tova gisena anatoveya, ada Ebelaamo natuna kaliva ivenatunena yana vesilakai wagaine. 3Ada kwamana-nai tamana Ebelaamo anayegana givelena Aisake. 4Ada tova-nai natuna Aisake anayadayada eita ginuwagana wagaine, au Ebelaamo natuna vovona bubuna bwatana gilugoloina anafaiweya Yaubada bade giveimeyena mamauwe. 5Aku Ebelaamo bademowa givesilakai ada anamalamala 100 tova-nai wagaine natuna Aisake gitubuga.

6E ada Sela ivona, “Yaubada gikiveveleigima, ada kai gavega ina kaiyanogala, aga nodi ana veleiga.” 7Kaduwe ivona-vagila ivona, “Keke tamo gaito gida nuwanuwa vaita ime amafaiweya kwamana ana nuwaga, aku taumada bademowa Ebelaamo natuna kaliva avenatunena yana vesilakai wagaine.”

Ega ada Isimeli giimilidi inau.

8Ada kwamana bademowa giveinala e ada inana ina veoena. Ada yadayada-nai wagaine Aisake ivealakakina tauma wagaine, Ebelaamo kanibutu lakaina gibubuna faine. 9Ada kanibutu-nai muline, imiyamiya aku seyana tova Sela iitanuwagana Isimeli, banae Ega ivenatunena Ebelaamo wagaine, ani giawaveleigena Aisake. E ada iveumagigi, 10ada inauga Ebelaamo ivonena, “Taidei togugai yogoyogodi vavine wanatudi una wavidi inanau! Keke maita gida luboda togugai yogoyogodi taidei natudi ke natuma Aisake nodi laovi ina vutuge.” **

11Tova-nai vona taidei Ebelaamo ginogalina, ginuwavita lakaina natuna faine, faina Isimeli bana kaduwe natuna. 12Aku Yaubada Ebelaamo givonena, “Keke una nuwavita kwamana faine ada kaduwe ya togugai vavine faidiya. Kai gavana Sela ina voneni aga bonadi una nogalina, faina Aisake wagaine-deya ya tubudelideli ina yegemona yaku vonadabadaba wagainiya anafaiweya. 13Aku ya togugai vavine natudi kaduwe yana tubudelideli gana kiveinalina ke yana yoo gina tubuga, faina Isimeli o natu.”

14Ada mala gilavuna malabutuya-mwaeya Ebelaamo gienovilana ke kevakeva bubudi tuwava wagaine gufa givemagana ada aa Ega giveledi avaladiya gisena, e ada natudi nodi giimilidi inau. E ada inau Biyasiba makama kavovona wagaine iwaliwali. 15Iwaliwali, aku gufa giavaina tuwava wagaine, au kwamana isena ai kabisona dibune aiwauya.16Aku inana maita inau anaatuwada anafaiweya faifa anababatuga, ada wadedeku ivetogadi faina nuwadiya-deya ivona, “Keke nuwanuwama kwamana anaitaita-ku matameya ginaalika,” ada wadedeku imiyamiya aku itagitagiya.

17Ada kwamana aimo kaduwe gitagitagiya, ada Yaubada ginogalina kwamana-nai gitagitagiya ke ginuwakalikaliyena, ada Yaubada yana anelose wagabameya-deya givedou Ega wagaidiya ada gitolidadanedi, “Ega, gavana koyona? Keke wana matauta, Yaubada bademowa ginogalina kwamana yana tagiya. 18Wanamididi wanana kwamana wana lemena nimane wanaabi wana sivemididina, faina aimo yana tubudelideliyavo adiyoo gana kiveinalina.”

19E ada Ega matadi Yaubada gikivemalina ke gufa anakavu iitana, ada ina yadi tuwava wagaine gufa ikoi kwamana ivele giyuga.

20-21Ada Yaubada yana lemeya kwamana gitubulakata ada gimiyamiya makama kavovona Palani wagaine, ke banae fewa anatovetugaga velemoena. Ada gimiyamiya aku inana Ega natudi faine vavinena ivenuwadadanena taudi yadi fafali Itipita wagaine.

Ebelaamo ke Abimaleki veyavo anavonadabadaba ibubuna.

22E ada seyana tova Kini Abimaleki ke Fikoli banae yana tolugaviyayavo aditoveimeya nodi ielai Ebelaamo wagaine ada Abimaleki givona, “Gaitanuwagana Yaubada gilemelemeni gaitoma matatabuna wagaidiya. 23Taidei faina nuwanuwaku una vonadabadaba wagaikuya Yaubada matane vaita keke una vefwayafwaya wagaikuya o natukuweyavo ke yaku tubudelideliyavo wagaidiya. Bademowa iya gagugai iwakana wagainiya, e ada taidei anafaiweya unagugai iwakana wagaikuya ke kaliva-dina fafali-nai wagaine, wadedeku una dadana nau.”

24E ada Ebelaamo givona, “Gavonadabadaba Yaubada matane gavana tainei uvoneyedi ganagadi.”

25Aku kaduwe givonavenuvenuwadadana Abimaleki wagaine, faina yana togugaiyavo gufa kavu iluvedamana. 26Ada Abimaleki givona, “Keke maita gada alamane gavega taidei anafaiweya idewa, ada keke udamadu voneku gaitoma taidei faine, aku malinai-mowa ayo ganogalina.”

27E ada yadi ifufu giavaina, Ebelaamo tufona sifi ke bulumakau givai gialiyedi Abimaleki givelena, ada adiselu veyavo anavonadabadaba ibubuna. 28Ada kaduwe Ebelaamo sifi vevine kabisodi adiseveni giluliyedi moyaidi wagaidiya-deya, 29ada Abimaleki gitolidadanena Ebelaamo, givona, “Gavana anaalamana tainei sifi vevine kabisodi adiseveni ululiyedi adiloi?”

30Ada givonena, “Taidei sifi-dina nuwanuwaku unavaidi ke badi ina veiyaiyaya faikuya vaita taidei gufa kavu-nai iya gayalana akugufa.”

31Tayuwe faine fafali-nai ivewagana Biyasiba, faina kaliva adiselu ivevonadabadaba wadedeku. **

32Ada Biyasiba-deya veyavo anavonadabadaba ibubuna muline, Abimaleki ke Fikoli banae yana tolugaviyayavo aditoveimeya nodi iyewadi meFilisitiya yadi fafali wagaine. 33Aku Ebelaamo ai seyana anayegana tamalisika gibakulina gufa kavu-nai lilivane Biyasiba wagaine, ke wadedeku Yaubada wagaine gioduodu, Banae Yaubada Miyamiyani Vagaina. 34Ada Ebelaamo gimiyamiya tova manamanawena meFilisitiya yadi fafali wagaine.

Ebavevuvu, Mosese yana buki nagona

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index