Search form

Ebavevuvu 25

Ebelaamo yana tubudelideli

1Ada Ebelaamo vavine velugana ginagina, anayegana Ketula. 2Ada badi Ebelaamo natunavo adisikisi ivenatunedi. Taidei adiyegana: Simulani, Yokisani, Medani, Midiani, Isibaki ada Suwa. 3Yokisani Siba ke Didani tamadi, ada Didani yana tubudelideliyavo badiyavo Asulimu, Letusimu ada Leumimu. 4Midiani natunavo badi Ifa, Ifeli, Anoki, Abida ke Ilida. Taidei matatabudi Ketula yadi tubudelideliyavo.

5Ada Ebelaamo givetoinavuvunedi giba moyaina ani matatabu-moena giatuegena natuna Aisake wagaine. 6Aku aimo wayawaina gimiyamiya wagaine yana togugaiyavo vevine giluvedamadi vavinenavo, ani natudiyavo adinuwakabubu giveledi ke givemiyadakadi natuna Aisake wagaine-deya ada giimilidi iawala inau kauwana ebalakavina anafafali wagaine.

Ebelaamo yana alika.

7-8Ada Ebelaamo bademowa givesilakai-mowa ke anamalamala lakai-vagaina. Gimiya anamalamala matatabuna 175, ada malamala-dina gimiya iwakana. Ada alikana givonena au yala gisegena ke gialika, Ada tamanavo nagona imadualika badi nodi iveyootamwai yana alika muline. 9E ada natunavo Aisake ada Isimeli tamadi vovona isena Makepila analuwa wagaine Mamele lilivane. Tainei Efiloni yana babiya banae tamana Soali Itaiti yana tubudelideli, 10ani babi-nai Ebelaamo gikimonevedamana Itaiti yana tubudelideliyavo wagaidiya. Wadedeku nagona Ebelaamo vavinena Sela vovodi gisena wagaine, bana kadu vovona isena.

11Ebelaamo yana alika muline, Yaubada givonanuwakabubuyena ke gilemena natuna Aisake. Banae gimiyamiya Bia Laai Loi.

Isimeli yana tubudelidelimomo.

12Taidei ifuifufu-nai Ebelaamo natuna Isimeli faine. Isimeli tamana Ebelaamo aku inana ani badi Sela yadi togugai vavine vineItipita adiyegana Ega.

13Taidei Isimeli natunavo kaliva adiyegana ke yadi tubuga anafaiweya. Ada yana tomoinagona anayegana Nebaioti, kaduwe Kedali, Abideli, Mibisamu, 14Misima, Duma, Masa, 15Adadi, Tema, Yetuli, Nafisi ada Kedema. 16Taidei anafaiweya Isimeli natunavo kaliva adituwelo adiyegana, ada adituwelo-dina yadi tubudelideliyavo ivetoveimeya ani adiyeganeya adiunuma ivewagadi anafaiweya yadi melala ke yadi ebaga. 17E ada Isimeli gimiya anamalamala matatabuna 137, ada alikana givonena au yala gisegena ada gialika. Ada tamanavo nagona imadualika badi nodi iveyootamwai yana alika muline. 18Ada Isimeli yana tubudelideliyavo ivemelala fafali Avila wagaine ginau Suli, tainei Itipita anaetonaba lilivane ke ginau Asuli waina. Ada tova moyaina tubuiyadiyavo matatabuna ivenibainedi.

Iso ada Iyakobo yadi tubuga.

19Taidei Ebelaamo natuna Aisake ifuifufuna. Ebelaamo Aisake tamana, 20ada Aisake anamalamala 40 wagaine Libeka ginagina, banae Lebani taina ada tamadi Betuweli. Kaliva-nai kwanaAlamu Padan Alama.

21Aku Libeka gikakala faina, Aisake giveola Yaubada wagaine vavinena faine. Ada Yaubada ginogalina yana veola, ke vavinena Libeka giveifuga. 22Aku yana veifuga-nai ani natuyuweyuwe, ada biyabiyama adiselu inadi kamodiya iveveliyaegau ke nuwane givona, “Gavana vuvuna taidei gaitoma-nai giyegeyegemona wagaikuya?” E ada gina gitolidadana Yaubada wagaine.

23Ani Yaubada gilufata wagaine, givona,

“Biyabiyama adiselu kamoniya, ada oyeni

wagainiya-deya natuyuweyuwe ina tubuga

ke badi wagaidiya yoo luwei ina yegemona

ada ina vetutudaka. Yoo seyana ina toyogina

ada yoo velugana ina kabekabebena,

ke tomoinagona gina vetogugai kwamaneya wagaine.”

24Ada tova-nai Libeka yana venatuna anatova bademowa ginuwagana, au natuyuweyuwe ivenatunedi. 25Ada banae nagona gimadutubuga ani yabeyabelina ke vovona matatabuna kolokolona, ada ivewagana 'Iso'.** 26Muline taina gitubuga ani nimane tawagana ageweduweduna gikiveyabina, taidei faina anayegana ivewagana ‘Iyakobo’.** E, Aisake anamalamala 60 wagaine vavinena Libeka biyabiyama-dina ivenatunedi.

27Ada biyabiyama-dina adiselu itubulakata, ada Iso ani lukevakeva anaedaeda alamanina ada banae tolukevakeva. Aku Iyakobo ani banae miyamiya mwautanina ke tova moyaina gilulumelala. 28Ada Aisake, ani Iso ginuwakabubuyena faina nuwanuwana kevakeva walawalaa ada natuna-nai tolukevakeva, aku Libeka ani natudi Iyakobo inuwakabubuyena.

29Ada seyana tova Iyakobo fenifeni yabeyabelidi givetavetavoga aku Iso mafa giludobodobona fafali kavovona wagaine-deya giyegemona gielai. 30Ani taina fenifeni givetavetavoga giitana ada givonena, “Tainei gavadi yabeyabelidi una maduveleku ganakani. Mafa giludobodobo-moeku!” E, taidei vuvuna kaduwe ivewagana Idomu.**

31Ada gilufata, givona, “Ina iwakana, aku nagona tomoinagona anavutuga una atuegena wagaikuya, muliya-yo fenifeni gana veleni unakani.”

32Ani au Iso givonaga, “Uitana mafa giludobodoboku kabisona ganaalika! Tomoinagona anavutuga gavana anaiwakana wagaikuya?”

33Aku Iyakobo givona, “Nagona una vonadabadaba Yaubada matane vaita tainei vutuga-nai una atuegena wagaikuya.” E ada Iso givonadabadaba wagaine. Taidei wai-nai wagaine tomoinagona anavutuga givelevedamana Iyakobo wagaine. 34Ada vonadabadaba muline, Iyakobo beledi ke fenifeni vetavetavogidi tufona givaidi Iso givele gikani ke giyuga, e ada au gimididi ginau. Ada taidei anafaiweya tomoinagona anavutuga Iso gidibusoyogena.

Ebavevuvu, Mosese yana buki nagona

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index