Search form

Ebavevuvu 27

Aisake yana vonadabadaba anavonanuwakabubu Iyakobo givaina.

1Tova-nai Aisake bademowa givesilakai ada kaduwe matana gikoyo, ada natuna tomoinagona Iso gidouwe gielai ke givonena, “Natuku.”

Gilufata, givona, “Iya idauwe, kamaku.”

2Ada Aisake givona, “Uitana, bademowa gavesilakai ada keke yaku tova alika gada alamane. 3E ada ya fewa ke ya tufi wafosena unavaidi ada unanau fafali kavovona wagaine tamo kevakeva walawalaa faikuya unamunu una aliyena. 4Ada una kidewedewena anakani nuwavaivaina yaku nuwanuwa anafaiweya ada una aliye ganakani, e ada vonanuwakabubu gana veleni aku muliya ganaalika.”

5E, Aisake natuna Iso giifuifufuyena aku Libeka ivanevanenega. Ada Iso gitauya ginau fafali kavovona wagaine gina lukevakeva, 6aku Libeka inau ke natudi Iyakobo iifufuyena, ivona, “Uitana, tama givonevonena tawaga Iso ani ime anogali-kavuyena. 7Tama givonena vaita kevakeva walawalaa ginamunu gina aliye gina kidewedewena anakani nuwavaivaina tama yana nuwanuwa anafaiweya ada ginanauwe ginavele ginakani, e ada tawaga gina vonanuwakabubuyena Yaubada matane aku muliya ginaalika. 8E ada natuku, bonama una nogalina ke gavana anavoneni mamauwe unagugai. 9Ada unamaduna goti natudi luwei iwakadi una munudi una aliyedi anakidewedewedi adikani nuwavaivaina tama yana nuwanuwa anafaiweya. 10Ada unawai unanauwe tama ginakani, e aku Yaubada gina veole gina awanuwakabubuyeni muliya-yo ginaalika.”

11Ani Iyakobo inana wagaidiya givona, “Aku bana kawaku Iso vovona kolokolona, aku iya vovoku keke kolo, vovo-moeku. 12Ada kai kamaku gina kidadaniku, aga aimo gina inanaku iya keke Iso, ada tayuwe wagaine keke gina vonanuwakabubuyeku aku aiyada gina alatabutabuyeku faina gavefwayafwaya wagaine.”

13Ada inana ivonenaga, “Natuku, kai gina alatabutabuyeni aga wada ime amaalatabutabu, aku gavana anavoneni mamauwe una gugaiyena. Unana goti natudiyavo kabisodi luwei una munudi una aliyedi.”

14E ada au ginau goti natudiyavo iluwei gimunudi gialiyedi inana wagaidiya, ada ikidewedewena anafaiweya tamana yana nuwanuwa. 15Muliya Libeka iluku yadi manuweya Iso ananuya iwakadi ivai ialiyedi, ada natudi kwamaneya ivele giosedi. 16Ada kaduwe goti-dina kwafilidi wavutuvutuna ivaidi Iyakobo nimana ke odona keke kolo wagaidiya ikivefosena. 17E ada aa anakani nuwavaivaina ke beledi tufona ikabudi ani nodi ivaidi natudi Iyakobo nimane isei gina nauwena.

18Ada ginau tamana Aisake wagaine ke givona, “Kamaku.”

Ada tamana gilufata, givona, “Iya idauwe natuku, aku o gavakwamana?”

19Ani Iyakobo tamana wagaine givona, “Iya Iso, natu ya tomoinagona. Bademowa gagugaiyena uvoneku anafaiweya. Ada unatoga dewadewa maita yaku kevakeva una kanina, ke ya vonanuwakabubu una veleku.”

20Aku Aisake natuna gitolidadanena, givona, “Natuku, gavaiyamu-yo kevakeva umadunuwaga-moe?”

Ani Iyakobo gilufata, givonaga, “Kauveya ya Yaubada giveleku anaiwakana.”

21Ada Aisake givona, “Unaelai lilivakuya ada gana kidadanini ke gana alamanena anavelemoena oyeni natuku Iso o kai keke.”

22E ada Iyakobo ginau tamana Aisake lilivane ada tamana gikidadanina ke givona, “Bona ananogala vaita Iyakobo bonana aku nima analutovona anafaiweya Iso nimana.” 23Ada tayuwe wagaine keke gida inana vaita banae velemoena Iyakobo, faina nimana kolokolodi anafaiweya tawagana Iso nimana. E ada kabisona gida vebutu gida vonanuwakabubuyena 24aku gitolidadane-vagilena, givona, “O velemoena natuku Iso?”

Ani Iyakobo gilufata, givona, “Ika, iyayeku.”

25Ada givonaga, “Natuku, ya kevakeva una aliye maita gana kanina, muliya gana vonanuwakabubuyeni.” ** E ada Iyakobo tamana kevakeva givele gikani, ke waini givele giyuga. 26Ada tamana givonena, “Unaelai lilivakuya ada una veyaugiku.”

27Ada Iyakobo ginau tamana wagaine ke aiyaina giveyaugina. Tova-nai ananuya magana Aisake giyauna, au givonanuwakabubuyena ada givona,

“Ee, natuku vovomagana anayauga anafaiweya

fafali guyaguyana magana anayauga

Yaubada yana nuwakabubuya.

28Yaubada gaveolena ke gabama bulugina tova matatabuna

gina veleni ke ya babi gina kiveguya-vagaina ada

una nuwanuwagana witi lakaina ke waini evaguna.

29Ada gaveola vaita yoo moyaidi ina vetogugai wagainiya,

ke kaliva inaoduvemoimoina wagainiya.

Ada una vekauveya tubuiyamomo wagaidiya

ke ya gabuyavo ina oduvemoimoina wagainiya.

Ada badi gavega ina alatabutabuyeni,

aimoina alatabutabu ginanau wagaidiya.

Aku badi gavega ina vonanuwakabubuyeni,

aimoina vonanuwakabubu inanuwagana.”

30Aisake yana vonanuwakabubu giluyabuna muline, Iyakobo giyegemona tamana wagaine-deya, ani tawagana Iso lukevekeveya giyewa gielai.31Ada banae kaduwe aa anakani nuwavaivaina bademowa gikidewadewa, ke ginauwena tamana wagaine. Ada givonena, “Kamaku, unatoga dewadewa aku yaku kevakeva maita una kanina, ke una vonanuwakabubuyeku.”

32Ada tamana gitolidadanena, givona, “O gaito?”

Ani gilufata, givona, “Iya natu Iso, ya tomoinagona.”

33Ada au Aisake givetatava lakaina ke givona, “Aku gaito, ani kevakeva gimunu gikidewedewe ada gialiye wagaikuya? Muliya-yo ulukuelai, bademowa gakani ada gavonanuwakabubuyena. Ada banae aimo vonanuwakabubu wagaine gina miyamiya.”

34Ada Iso ginogalina tamana yana vona, au gitagilumaibulu ada tamana givonena, “Iya! Kamakuyo, Iya kaduwe unavona nuwakabubuyeku.”

35Aku givona, “Keke akufaiweya. Taini giela givefwayafwaya, ada avonanuwakabubu givaina.”

36Ada Iso givonaga, “Keke fwaya, au anayegana Iyakobo giwai-dewedewena. Bademowa taidei tova anavelu gifwayaku. Nagona tomoinagona anavutuga gilemaku, ada kaduwe malinai akuvonanuwakabubu givaina.” E ada tamana gitolidadanena, givona, “Keke tamo faikuya gava vonanuwakabubu uda seyewe?”

37Ani Aisake gilufata Iso wagaine, givona, “Uitana, bademowa gaawavekauveyayena wagainiya, ke anatubulugayavo matatabuna anafaiweya yana togugaiyavo, ada kaduwe bademowa gaatuegena witi ke waini wagaine. Ada keke tamo gavana gidatufo ke ganagai fainiya.”

38Aku Iso tamana wagaine givona, “O kamakuyo, wagainiya kai vonanuwakabubu seya-moena? Iya kaduwe uda vonanuwakabubuyeku!” Ada Iso gitagiya moiyalina.

39Ada tamana Aisake givonenaga,

“Babi guwana iwakana ke gabama getana anabuluga

wagaidiya-deya aimo unamiya atuwada.

40Ada oyeni ani aimo gaviyeya

unamiya, ke taini wagaine una vetogugai.

Aku tova-nai una gadibudibusoyogena yana veimeya

aga wana vetutudaka, ada keke kaduwe

yana veimeya wagaine una miyami.”

Iyakobo giota ginau Lebani wagaine.

41E, ada Iso giagouga Iyakobo wagaine faina banae anavonanuwakabubu tamadi bademowa givelena. Ada nuwainagene givona, “Kamaku yana alika bademowa givelilivana, ada ananuwavita faine. Aku tova-nai nuwavita anatova gina avaina muline, akutubuluga Iyakobo gana luvealikana.”

42Aku seyana gaito Libeka giawatalatalainedi gavana natudi tomoinagona Iso yana nuwanuwa ginagai. Ada Libeka natudi kwamaneya idouwe gielai ke ivonenaga, “Unaitana, tawaga Iso ginuwanuwa gavaiyamu gina luvealikani, ada taidei nuwanuwa-nai wagaine tauna nuwana gikikiveiwakanena. 43E ada natuku, gavana anavoneni mamauwe unagugai. Una maduota unanau Elani novuma Lebani wagaine. 44Unanau wadedeku ada maita nodi wanamiya analaba tawaga nuwana gina veiwaka. 45Ada aimo tawaga yana nuwakoyo wagainiya gina avaina ke gavana ugana wagaine nuwana ginavulu, muliya matawa ana imilina wagainiya ada una yewaelai idedeku. Faina keke nuwanuwama unaalika ada Iso kaduwe ginaalika, e ada yadayada seyana wagaine amiselu wana miyasegema.”

46E ada Libeka inau Aisake ivonena, “Itaiti yana tubudelideli anavevine Iso ginagidi. Aku ime keke nuwanuwa-moema kaduwe Iyakobo ginanagi Itaiti yana tubudelideli anavavine taidei fafali-nai wagaine. Kai ginanagi aga tunutunugi-moena anaalika.”

Ebavevuvu, Mosese yana buki nagona

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index