Search form

Ebavevuvu 31

Iyakobo giota Lebani wagaine-deya.

1Ada seyana tova Iyakobo gikaiyanogala Lebani natunavo kaliva ivonavonaga, “Bana Iyakobo ani tamada yana kevakeva matatabuna givaidi ada yana kaikaiwabu lakaina ginuwagana tamada wagaine-deya.” 2Ada Iyakobo giitana lawana Lebani yana dewa keke anafaiweya tova nagona wagaidiya.

3Ada Yaubada Iyakobo givonena, “Unayewa tamamomo yadi fafaliya ke ya gabuyavo wagaidiya, ada Iya aimo oye nodi.”

4E ada Iyakobo matawa giimilina Litiyeli ke Leya wagaidiya inaelai fafali kavovona wagaine yana kevakevayavo imiyamiya, 5ada givonedi, “Gaitana tamami yana dewa wagaikuya ani keke anafaiweya tova nagona wagaidiya, aku kamaku yana Yaubada bademowa iya nodi. 6Ada bademowa imi amiselu waalamanena tamami faine gafaisewa toyogina, 7aku tamami gifwayafwayaku ada fataku gisivedavedamena tova teni. Aku Yaubada keke gida awaege gina kiveulouloloniku. 8Nagona tamami givona, ‘Kai kevakeva ina tubuga vovodi kionaonadi aga gana veleni fata,’ e ada kevakeva matatabuna natudiyavo ivenatunedi ani vovodi kionaonadi. Muliya givona, ‘Kai lugologoloidi ina venatunedi aga gana veleni fata,’ e ada kevakeva matatabuna natudiyavo lugologoloidi ivenatunedi. 9Taidei wai-nai wagaine tamami yana kevakevayavo matatabu-moena Yaubada givelevedamaku.”

10Ada kaduwe Iyakobo givonaga, “Seyana tova kevakeva kwavudiya yadi vefofofo anatoveya gaavaita, ada gaitana goti kaliva ani kevakeva vevine vovodi lugologoloidi, kionaonadi ke bwaebwaedi ani kwavudiya ivefofofo. 11Ada Yaubada yana anelose givoneku avaita-nai wagaine, givona, ‘Iyakobo!’ Ada galufata gavona, ‘Iyayeku.’ 12Ada givona, ‘Unaitana goti kaliva matatabuna vovodi lugolugoloidi ke kionaonadi ada bwaebwaedi ani goti vevine kwavudiya ifofofo. Iya gavegugaiyena taidei wai-nai wagaine faina Lebani yana dewa matatabuna wagainiya bademowa gaitana. 13Iya Yaubada-kuna gayegemona wagainiya Bedeli-deya, wadedeku olive bunamina wagaine kabala uiwavetabuna ada uvonadabadaba wagaikuya. E ada tova taidei una mididi ke una yewani fafali ebatubuginiya.’”

14E ada Litiyeli ke Leya ilufata ivonaga, “Tamama keke tamo laova gidasei faimeya amaiselu anavaidi tova-nai ginaalika wagaine. 15Gidewema anafaiweya mali vevine vaita ime keke natunavo, faina bana ime givekimoneyema aku kaduwe fatama givaina ani matatabuna bademowa giluyabuna. 16Vona velemoena tamama yana kaikaiwabu matatabuna Yaubada givai giveleni, imeyavo ke natumeyavo nodi faimeya. E ada unagugai gavana Yaubada givoneni mamauwe.”

17-21E ada Iyakobo au gikidewadewa ginayewa fafali Kenani tamana Aisake wagaine. Aku banae keke maita lawana Lebani kwanaAlami gida matawe yana nau-nai faine, ke taidei wagaine gifwayana. Ada badiyavo ikidewadewa inanau faina aku banae Lebani keke gida alamana ada gina yana sifiyavo vutuvutudi giidaidaba. Ada ginau yana sifi gifaifaisewadi ani Litiyeli ina tamadi yana manuweya ada yana kilumina ikiyafudi.**

E ada Iyakobo natunavo ada vavinenavo giveyagedi kameli wagaidiya. Ada yana giba matatabuna ginuwagadi tova-nai gimiyamiya Padan Alama wagaine ani givagauwidi ke yana kevakevayavo mulidiya givagavenanaudi gina nauwedi, ada gitauya. Taidei anafaiweya giota yana giba matatabuna nodi, ada Yufeleitisi Gufa gidamanina ke ginau Giliyadi anafafali oyaoyana waina.

Lebani Iyakobo gimaduvenegana

22Aku yadayada anaveto wagaine Lebani gikaiyanogala vaita Iyakobo bademowa giota, 23ada yana gabuyavo givaidi nodi Iyakobo imaduvenegana. Ada yadayada seveni muline iluluvenega au imaduabidi Giliyadi anafafali oyaoyana wagaine. 24Aku bogi-nai wagaine Yaubada giyegemona Lebani wagaine avaiseya ada givonenaga, “Unaitaveyabini, keke maita Iyakobo una duweduweye.”

25Ada Iyakobo yana manuwa sinininila givemididina Giliyadi anafafali wagaine, ani wadedeku au Lebani ginuwagana, ada banae ke yana kalivayavo nodi kaduwe wadedeku yadi manuwa sinininila ivemididina. 26Ada mala gilavuna au Lebani ginau Iyakobo wagaine ke givonena, “Gavana faina ufwayaku ayo natukuweyavo uabidi unauwedi? Udewa vaita gaviya wagaine kaliva iyogoyogodi anafaiweya. 27Gavana faina ufwayaku ada uota kavu? Gavana faina keke uda voneku? Kai uda voneku, vemwamwaleya gada imilini, kweli ke anafaiweya tamubalini ke api idakwage aku udatauya. 28Ada keke uda awaegeku kubukuweyavo ke natukuweyavo gada veyaugidi ada gada vetalakafoiyedi aku idatauya. Ya dewa anafaiweya kwavakwava. 29Yaku toyogineya akufata gada tafini, aku tama yana Yaubada bogi avaiseya givoneku, givona, ‘Unaitaveyabini keke maita Iyakobo una duweduweye.’” 30Ada kaduwe givonebikebikena, givona, “Gaalamanena nuwanuwa una yewani ya melaleya tama wagaine. Aku gavana faina yaku kiluminayavo ukiyafudi?”

31Ada Iyakobo gilufata, givona, “Keke gada mataweni-ku gatauya faina gamatauta vaita natumomo uda kiveyabidi aku uda venegaku. 32Aku kai gaito seyana wagaine una nuwagana ya kilumina givaidi aga kaliva-nai ginaalika. Yada yoo matadiya tauni unalele, kai tamo ya gavana una nuwagana wagaimeya aga unavaidi.” Tayuwe anafaiweya Iyakobo givona, aku keke gida alamane bana Litiyeli kilumina-dina gikiyafudi.

33E ada Lebani givebutu lele Iyakobo yana manuwa sinininila wagaine ke giyegemo ginau Leya yadi manuwa sinininileya ada kaduwe togugai vevine adiselu wagaidiya, aku keke gida nuwagadi. Muliya ginau Litiyeli yadi manuwa sinininila wagaine. 34Aku Litiyeli ani kilumina-dina ivaidi ada yadi kameli anaebavetoga anafose wagaine idododi ada itotogatagodi, aku fafali matatabuna wagaidiya Lebani gikilele-wayoga, keke gida nuwagadi.

35Ada Litiyeli tamadi ivonena, “Kamaku, keke una nuwakoyo wagaimeya. Keke amafaiweya ana mididi mataniya faina vevine amaveoga anuwagana.” E ada Lebani gilele aku keke tamo yana kiluminayavo gida nuwaga.

36E ada au Iyakobo inagena gikoyo, ada Lebani givonenaga, “Gavana tamo yaku koyona wagainiya? Gava koyona gagai wagainiya ayo umaduvenegaku uela? 37Bademowa yaku giba matatabuna wagaidiya ukilele, aku gava ya giba tamo unuwaga? Kai gavana tamo unuwagana mamauwe aga matadeya unasena ada ya kalivayavo ke yaku kalivayavo ina venuwadadana adaiselu wagaideya gaito tunutunugina. 38Malamala 20 nodi kamiyamiya ke fainiya gafaifaisewa, ada tayuwe malamala-dina wagaidiya keke tamo tova ya sifi ke ya goti natudiyavo ida venatunedi alialikadiyavo, ada kaduwe keke maita ya kevakevayavo wagaidiya sifi kaliva gadakani. 39Kai tamo tova kevakeva walawalaa sifi seyana ina luvealikana aga keke gada alialiye wagainiya, aku tauku yaku kevakeva wagaidiya ada galulufata. Ada kai yadayada o bogi gavega kaliva inaela sifi ina kiyafudi aga uveiveimeya galulufata gavaiyei kiyakiyafudi faidiya. 40Tova matatabuna yaku miyami taidei anafaiweya, yadayada wagaidiya kauwana gikufuwafuwaku aku bogi wagaidiya ani yagugula gikimunumunuku ada keke gadadauda. 41Yaku miya oye nodi malamala 20 wagaidiya tayuwe anafaiweya. Malamala fotini gavetogugai wagainiya natumomo vevine adiselu faidiya, ada gafaisewa-vagila malamala sikisi ya kevakevayavo faidiya, aku kaduwe fataku usivedavedamena tova teni. 42Kai kamakuweyavo yadi Yaubada keke iya nodi, aga au velemoena nima-makagekageku tova taidei wagaine uda imiliku. Aku bademowa akuvita ada kaduwe faisewa vitadi gagugaiyedi ani Yaubada giitana. Tayuwe wagaine gamenai bogi giduweyeni.”

Iyakobo ke Lebani iveyavo

43Ada Lebani gilufata, givona, “Taidei vevine-dina ani iya natukuweyavo aku natudiyavo kubukuweyavo, ada kaduwe taidei kevakeva-dina yaku kevakevayavo. Gavana matatabuna uitaitadi ani iyayeku gagana. Aku keke akufaiweya gavana tamo ganagai malinai, natukuweyavo wagaidiya o kai natudiyavo ivetubudi wagaidiya. 44E aku unaelai ke veyavo anavonadabadaba kana bubuna oyeni ke iyayeku, ada bana gaitoma-nai yada ebanuwaududu adaiselu wagaideya.”

45E ada au Iyakobo kabala givaina ada givemididi giveogola. 46Ada Iyakobo yana kalivayavo givonedi kabala ivagauwidi ada ibouna, muliya Iyakobo ke Lebani yadi kalivamomo nodi ivagauta aa ikani bou-nai lilivane. 47Ada fafali-nai Lebani givewagana tauna meyane Yegali-Saaduta, aku Iyakobo givewagana Galidi, yegana-nai seyana vona Ibeliu wagaine.**

48Ada Lebani givonena Iyakobo, givona, “Taidei didiga-nai adaiselu gina kivenuwaudududa.” Tayuwe vuvuna-nai faina fafali-nai ivewagana Galidi. 49Kaduwe fafali-nai anayegana anavelu Misipa,** faina givona, “Meyameyaganina Yaubada gina itavenanau oyeni ke iyayeku wagaideya, tova-nai yada miyadaka wagaidiya.” 50Kaduwe Lebani givona, “Una nuwaududuna, Yaubada giitaitada ada kai unagugai koyona natukuweyavo vevine wagaidiya o kai mali vevine una nagidi aga una alamanena Yaubada giitaitani.”

51Ada Lebani kaduwe Iyakobo givone-vagilena, givona, “Uitana, taidei didiga-nai ada kabala gavemididi giveogola ani adaiselu adamwatuguya. 52Gaitoma taidei luwei badi ina kivenuwaudududa, ada iya keke ganavila ya fafali wagaine gana lugaviya wagainiya, ada kaduwe oyeni ani keke unavila yaku fafali wagaine una lugaviya wagaikuya. 53Gaveola Ebelaamo yana Yaubada, ada Neoli yana Yaubada, ke tamadiyavo yadi Yaubada, Banae gina veimeya oyeni ke iyayeku wagaideya kai veimeya kana yawelina.”

Ada au Iyakobo givonadabadaba velemoena tamana Aisake yana Yaubada anayeganeya. 54E ada Iyakobo kevakeva seyana gimununa ada givebolavoi Yaubada wagaine oya tabone, ada yana gabuyavo gidouwevagauwidi iela ikani, ada kani giavaina muline au oyeya idau.

55Mala gilavuna malabutuya mwaeya Lebani gimididi ginau tubunavo ke natunavo vevine giveyaugidi, ada kaduwe giawanuwakabubuyedi. Ada gisegedi aku giyewana yana melaleya.

Ebavevuvu, Mosese yana buki nagona

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index