Search form

Ebavevuvu 35

Iyakobo giyewa Bedeli.

1Ada muliya Yaubada Iyakobo givonena, givona, “Tova taidei una mididi unalaka Bedeli, ada wadedeku unamiya. Iya Yaubada-kuna gayegemona wagainiya Bedeli wagaine tova-nai uotaota tawaga Iso wagaine-deya, e ada wadedeku ebavebolavoi anadidiga unabubuna ke una oduodu wagaikuya.”

2E ada Iyakobo yana gabuyavo ke badi gavega banae nodi ani givonedi, “Yami yaubada fwayafwaya wagaimiya wana segedi ke taumiyavo wana kiveyegayeganemi, ada aminuya yegayegadi wana osedi.** 3Ada ide kanasege-ku kanalaka Bedeli, ke wadedeku Yaubada anaebaoduodu anadidiga gana bubuna, Banae gilemeku yaku tova vitana wagaine ada gadedeku ganaunau, Banae iya akutokwayabu.” 4E ada yadi yaubada ke tagaafola matatabuna ialiyedi Iyakobo wagaine, ada gaitoma-dina matatabuna gitavudi ai lakaina dibune melala Sekemu lilivane. 5Ada ikidewadewa itauya inaunau aku Yaubada anamatauta lakaina giyegemona kaliva moyaidi imiyamiya melala-dina fafali-nai wagaine, e ada keke seyana gaito gida maduvenegadi.

6E ada Iyakobo ke yana biyavo matatabudi nodi ielai melala Lusi, malinai ivewagana Bedeli, Kenani anafafali wagaine. 7E ada ebavebolavoi anadidiga gibubuna ke givewagana ‘Bedeli ana Yaubada’. Faina nagona wadedeku Yaubada giyegemonina, tova-nai giotaota tawagana Iso wagaine-deya.

8Wadedeku vavine anayegana Debola banae Libeka yadi tova kwamana wagaine aditoitaveyabina, ani gialika. Ada itavuna ai lakaina vuvune Bedeli wadibune, ada fafali-nai ivewagana ‘Tagiya ana Ai’.

9Ada Iyakobo giyewayewa Padan Alama wagaine-deya aku Yaubada kaduwe giyegemona-vagila wagaine ke giawanuwakabubuyena. 10Ada givonena, “Ayegana Iyakobo, aku keke kaduwe ina doudouweni Iyakobo, aku ina douweni Isileli.” E ada anayegana givewagana Isileli.

11Ada kaduwe Yaubada givone-vagilena, givona, “Iya Yaubada Totoyogi-vagaiku. Biyabiyama moyaidi una vetubulalagidi ke adiyoo gina veinala anafaiweya seyana ebaveimeya. Ada oyeni ani aimo ebaveimeya moyaidi ke kiniyavo tamadi nagona. 12Nagona babi-nai gaveledi Ebelaamo ke Aisake, ani kaduwe o babi-nai gana veleni ke aimo ya tubudelidelimomo ganavele-vagiledi tova ielaelai matadeya wagaidiya.” 13Ada ifufu giluyabuna muline au Iyakobo gisege-ku gilaka fafali-nai giifufuyena wagaine-deya. 14Ada Iyakobo kabala ogola givemididina ke waini giiwana kabala-nai wagaine yana vele-kavovo faina, ada kaduwe bunama giiwana wagaine. 15E ada fafali-nai wagaine Yaubada nodi iifufu ani givewagana Bedeli.**

Litiyeli ke Aisake yadi alika.

16Muliya Iyakobo yana yooyavo nodi Bedeli isege-ku inaunau ada tova kabisona ina yegemona melala Efilati, ani Litiyeli ivefaedi ina venatuna faina aku vita lakaina inuwagana. 17Ada iuloulolo lakaina kwamana gina tubuga faina, aku toveiwaga iitana kwamana gitubutubuga ada ivonedi, “Keke wana matauta, kwamana kaliva velugana gina tubuga.” 18Ada kwamana gitubuga au Litiyeli yala isegena inaalika faina ani natudi anayegana idouwena Benoni.** Aku tamana gidouwe-viviyena ada anayegana givelena Beniyamina.**

19E ada au Litiyeli ialika, ada itavudi wai lilivane, wai-nai ginau Efilati-deya, tainei malinai ivewagana Bedeliyema. 20Ada Iyakobo kabala ogola givemididina vavinena manawadiya, kabala tayuwe Litiyeli adididikula anaiyaiyaya. Ada kabala-nai aimo malinai gimiyamiya.

21E ada Isileli, anayegana anavelu Iyakobo, ani yana yoo nodi kaduwe itauya-vagila inau Migidala Ideli fafaline,** wadedeku yana manuwa sinininila givemididina. 22Ada Isileli gimiyamiya fafali-nai wagaine aku natuna Lubeni gina giluku tamana yana togugai vavine adiyegana Bila ani vovodi gikiluvaluvana. Muliya-yo Isileli gikaiyanogala.

E ada Iyakobo natunavo kaliva adituwelo ani adiyegana:

23Leya natudiyavo kaliva adisikisi:

Lubeni bana Iyakobo yana tomoinagona,

ada Simiyoni, Livai, Yuda, Isaka ke Sebuloni.

24Litiyeli natudiyavo kaliva adiselu:

Yosefa ke Beniyamina.

25Litiyeli yadi togugai vavine adiyegana Bila badi

natudiyavo kaliva adiselu:

Dani ke Nafitalai.

26Ada Leya yadi togugai vavine adiyegana Silifa natudiyavo kaduwe kaliva adiselu:

Gada ke Aseli.

Taidei Iyakobo natunavo kaliva badi itubuga Padan Alama-deya.

27Ada Iyakobo giyewana Mamele tamana Aisake wagaine Kiliyati Aba lilivane, tainei Ebiloni. Wadedeku Ebelaamo ke Aisake nagona imiya. 28E ada Aisake gimiya anamalamala 180. 29Ada au givesilakai-mowa e ada yala gisegena ke gialika ada ginau tamanavo alialikadiyavo wagaidiya. Ada natunavo Iso ke Iyakobo itavuna.

Ebavevuvu, Mosese yana buki nagona

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index