Search form

Ebavevuvu 36

Iso yana tubudelideli

1Taidei anafaiweya Iso, kaduwe ivewagana Idomu, ani yana tubudelideli ifuifufudi. 2Iso vavinenavo aditoto meKenani vevine ginagidi. Ineinagona adiyegana Eida, Eloni natuna vavine Itaiti unumina wagaine-deya. Vavinena ineimuli adiyegana Oolibama, Ena natuna vavine, Sibioni tubuna banae Aibaiti unumina wagaine-deya. 3Ada kaduwe vavinena anaveto adiyegana Basimata, Isimeli natuna vavine aku Nebaiota novuna.

4Ada Eida ani Iso natuna kaliva seyana ivenatunena anayegana Ilaifasi, aku Basimata Luweli ivenatunena. 5Ada kaduwe Oolibama natudiyavo ivenatunedi ani Yeusi ke Yelama ada Kola. Taidei Iso natunavo kaliva badi itubuga Kenani wagaine.

6Ada Iso vavinenavo ke natunavo giabidi ada kaduwe kaliva matatabudi badi gavega bana nodi yana ebageya imiyamiya ani givagauledi. Ada yana kevakevayavo ke yana giba matatabuna ginuwagadi Kenani wagaine ani givaidi ada giawala ginau fafali atuwada taina Iyakobo wagaine-deya. 7Iso ke Iyakobo keke adifata adiselu ina miyaluga faina yadi kevakevamomo ivemoyai-mowa, ada fafali-nai wagaine imiyamiya ani keke anafaiweya. 8E ada Iso, kaduwe ivewagana Idomu, gina gimiya Seila anafafali oyaoyana wagaine.

9Ada taidei anafaiweya Iso banae meIdomu tamadi nagona ani yana tubudelideli ifuifufudi, badiyavo imiyamiya Seila anafafali oyaoyana wagaine.

10Iso natunavo kaliva taidei anafaiweya adiyegana:

Ilaifasi, banae Iso vavinena Eida natudi,

ada Luweli ani Iso vavinena Basimata natudi.

11Ada Ilaifasi natunavo kaliva:

Timeni, Omeli, Sefo, Getemu ada Kenasi.

12Ada Iso natuna Ilaifasi wayana togugai vavine

adiyegana Timina, ani badi Ilaifasi natuna kaliva

ivetubuna anayegana Amaleki. Taidei biyavo-dina

badi Iso vavinena Eida tubudiyavo.

13Taidei Luweli natunavo kaliva:

Neadi, Sila, Sama ada Misa. Taidei biyavo-dina

badi Iso vavinena Basimata tubudiyavo.

14Ada Iso vavinena anaveto adiyegana Oolibama,

badi Ena natuna vavine aku Sibioni tubuna

ani natudiyavo kaliva aditoto ivetubudi:

Yeusi, Yelama ada Kola.

15Taidei biyavo-dina badi kaiwabuyavo Iso yana tubudelideliyavo wagaidiya:

Iso natuna tomoinagona Ilaifasi, ani Ilaifasi natunavo kaliva badiyavo:

Temani, Omali, Sefo ke Kenasi, badi unuma

aditonagonayavo. 16Ada kaduwe Kola, Gatamu

ke Amaleki. Taidei badi kaiwabu-dina ani iyegemo

Ilaifasi wagaine-deya ada itubudelideli

giobu ginau, taidei biyavo-dina ani badi

Eida tubudiyavo kaliva fafali Idomu wagaine.

17Iso natuna kaliva Luweli, ani Luweli natunavo kaliva badiyavo:

Nata, Sela, Sama ke Misa. Badi taidei kaiwabu-dina

iyegemona Luweli wagaine-deya, fafali Idomu wagaine.

Taidei biyavo-dina ani Iso vavinena Basimata tubudiyavo.

18Iso vavinena Oolibama ani badi natudiyavo kaliva ivetubudi badi kaiwabuyavo adiyegana taidei anafaiweya:

Yeusi, Yelama ada Kola. Taidei badi kaiwabuyavo-dina

ani Iso vavinena Oolibama badi Ena natuna,

e ani badi wagaidiya-deya itubudelideli-ku giobu.

19Taidei biyavo-dina badi Iso, kaduwe ivewagana Idomu, ani natunavo ada badiyavo yadi kaiwabuyavo.

Seila yana tubudelideliyavo ifuifufudi

20-21Muliya-yo Iso ginau fafali Idomu wagaine, aku kaliva nagona wadedeku imiyamiya badiyavo Seila yana tubudelidelimomo badi adiunuma ivewagana Olite. Ada Olite unuma tamadiyavo nagona ani

Lotani, Sobali, Sibioni, Ena, Daisoni, Eseli ke Daisani.

Badiyavo Seila natunavo.

22Ada Lotani natunavo kaliva ani Oli ke Omami.

Ada Lotani novuna adiyegana Timina.

23Sobali natunavo kaliva tainei:

Alivani, Manaadi, Ebeli, Sefo ke Onami.

24Sibioni natunavo kaliva adiselu,

Aia ke Ena. Bana Ena-nai ani tamana Sibioni yana

donikiyavo giitaitaveyabidi makama kavovona

wagaine aku gufa ginaginana ginuwagana.

25Ena natunavo adiselu:

natuna kaliva anayegana Daisoni ada vavine

anayegana Oolibama.

26Ada Daisoni natunavo ani

Emidani, Esibani, Italani ke Kelani.

27Eseli natunavo aditoto

Bilani, Saavani ke Eikani.

28Daisani natunavo adiselu

Usa ke Alani.

29Taidei biyavo-dina Olite unuma yadi kaiwabuyavo:

badiyavo Lotani, Sobali, Sibioni, Ena, 30Daisoni, Eseli

ada Daisani. Taidei badiyavo ani meOlite yadi kaiwabuyavo,

ada imiyamiya yadi ebaveimeya wagaidiya

fafali Seila wagaine.

Idomu anatoveimeyayavo

31Taidei kini-dina badi ivetoveimeya fafali Idomu wagaine, muliya-yo meIsileli yadi kini iveimeya:

32Beoli natuna kaliva Bela givekini Idomu wagaine e ada yana melala lakaina ivewagana Dinaba.

33Tova-nai Bela gialika, muline Sela kwanaBosala ani

natuna Yobabi fatana givekini.

34Ada tova-nai Yobabi gialika, fatana Usami givekini.

Bana kaliva-nai meTemani wagaidiya-deya.

35Ada Usami gialika muline Bedadi natuna kaliva Adadi givekini,

ani bana ginau fafali Mowabi wagaine meMidiani

nodi ilugaviya ada gitoyogisegedi. Ani bana yana

melala lakaina ivewagana anayegana Aviti.

36Ada Adadi gialika muline Semula kwanaMasileka ani

fatana givekini.

37Ada Semula gialika, muline Saulo fatana givekini.

Bana kaliva-nai Lioboti wagaine-deya, Lioboti

melala-nai Yufeleitisi gufa afaine.

38Ada tova-nai Saulo gialika, muline Akiboli natuna

kaliva Bealanani ani fatana givekini.

39Ada Akiboli natuna Bealanani gialika, muline Adadi

givekini. Yana melala lakaina ivewagana Pau,

ada vavinena adiyegana Meetabela, Matiledi natudi

vavine, badi Mesaabi natudi vavine.

40Taidei biyavo-dina badi kaiwabuyavo Iso wagaine itubudelideli giobu, ada seyana seyana anayegana anafaiweya anaunuma ada kaduwe yana ebaveimeya. Taidei anafaiweya adiyegana:

Timina, Alivani, Yededa, 41Oolibama, Ela, Pinoni,

42Kenasi, Temani, Mibisali, 43Magidieli ada Ilami.

Taidei badiyavo Idomu anakaiwabumomo, adiyegana

anafaiweya ivemelala fafali Idomu wagaine.

Iso banae meIdomu tamadi nagona.

Ebavevuvu, Mosese yana buki nagona

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index