Search form

Ebavevuvu 37

Yosefa anaavaita

1Ada Aisake yana alika muline, Iyakobo gimiyamiya fafali Kenani wagaine, wadedeku tuwaina tamana gimiya wagaine. 2Ada taidei anafaiweya Iyakobo yana gabu ifuifufudi.

Natuna Yosefa gikabuvila anamalamala 17 wagaine, ada tawaganavo tufodi nodi tamadi yana sifiyavo ke gotiyavo ivekanidadanedi. Tawaganavo-dina badi Bila ke Silifa natudiyavo kaliva. Bila ke Silifa ani Yosefa tamana yana togugaiyavo vevine aku kaduwe vavinenavo. E ada Yosefa tawaganavo yadi dewa keke iwakana faina, ginau tamana giawatalatalainena yadi gugai koyona faine.

3Ada Iyakobo, kaduwe anayegana Isileli, ani natuna Yosefa ginuwakabubuyena lakaina faina yana vekaliva wagaine natuna gitubuga, aku natunavo kaliva velugadi, tufona. E ada yana togugai vavine giveoledi ada ananuya anaita iwakana ke anaveigavu kaikaiwabu-moena ani iona ivelena.4Ada tawaganavo iitana vaita tamadi Yosefa ginuwakabubuyena lakaina ada badiyavo ani taidi iagougena. Keke maita ida vonabikabika wagaine.

5Ada seyana tova Yosefa giavaita, ada anaavaita-nai giifufuyena tawaganavo wagaidiya, 6givonediga, “Biyavo, wana nogalina akuavaita, taidei anafaiweya gaavaisena bogibogi. 7Ide moyaida witi anabakuleya yada witi kaveveaitava, ada yaku witi aitava gimididi tunutunugina aku imi moyaimi yami witi aitava matatabuna ivagauta yaku aitava imidififina aku ioduodu wagaine.”

8Ada badi ivonena, “Evona o unavekini ada ime una veimeyema aiyo?” Ada matatabudi au iagouga-mowa banae wagaine anaavaita-nai ke gavana givona faidiya.

9Ada seyana tova Yosefa kaduwe giavaita-vagila, ada tawaganavo giifufuyedi, givonaga, “Biyavo, iya kaduwe gaavaita-vagila. Tova taidei ani gaitana kauwana ke vaikoi ada ailabama adileveni badi ioduodu wagaikuya.”

10Ada tamana wagaine kaduwe anaavaita-nai giifufuyena, ani tamana giduweyena, givonena, “Ina gava avaita uavaise? Evona ina ke iyayeku ana oduodu wagainiya? Ada kaduwe tawagamomo nodi?” 11Ada tawaganavo iveumagigiyena, aku tamana ani yana avaita-dina faidiya ginuwanuwa.

Yosefa tawaganavo ivekimoneyena.

12Ada seyana tova Yosefa tawaganavo inau fafali anayegana Sekemu ada wadedeku tamadi yana sifiyavo ke yana goti ivekanidadanedi. 13-14E aku Iyakobo Yosefa givonenaga, “Tawagamomo yada kevakeva ivekanidadanedi Sekemu wagaine. Nuwanuwaku unanau wagaidiya ke kevakevayavo una itadi kai iwakadiyavo ada una yewani ke una mataweku.”

Yosefa gilufata, “Ina kadu iwakana.”

Ada Yosefa gitauya Ebiloni laubeuna wagaine-deya ada ginau Sekemu. Ada giyegemo Sekemu au ginu-kavokavovo fafali kavovona wagaine tawaganavo gileleledi, 15ani kaliva seyana ginuwagana ada gitolidadanena, givonaga, “Gaito ulelele?”

16Ani gilufata, givonenaga, “Iya kawakuweyavo galeleledi. Maita ualamanena gadedeku yadi kevakevayavo ivevekanidadanedi?”

17Ada kaliva-nai gilufata, givonaga, “Bademowa inau. Ganogalina ivona, ‘Ide kananau Dotani.’”

E ada Yosefa tawaganavo mulidiya ginau ada Dotani lilivane ginuwagadi. 18Aku Yosefa aimo atuwadeya gielaelai aku tawaganavo matadi isegena iitana. Ada muliya-yo gielai wagaidiya aku yadi nuwanuwa ibubuna ina luvealikana faina. 19Ada taudiyavo gaga ivonavona, “Wanaitana, toavaita tauna giyegemo! 20Malinai-mowa kana luvealikana ada vovona kana batugena seyana kavu wagaine aku tamada kana vonena kevakeva walawalaa giluvealikana. E aku kana itana avaita-dina wagaidiya gavana gina yegemona.”

21Aku Lubeni yadi vona-nai ginogalina ada gigaluvaluva ke taina Yosefa gina yavana tubuiyanavo nimadiya, ada givonedi, “Keke yawaina kanadaba 22kaduwe keke dayagina kana kivemadu, aku aiyada kana batugena kavu taidei wagaine idedeku makama kavovona wagaine. Aku keke nimada kanasesei vovone.” Lubeni anafaiweya givona faina taina gina yavana wagaidiya-deya ada gina yewena tamana wagaine.

23E ada Yosefa gielai tawaganavo wagaidiya ada ikiveyabina ke ananuya iwakana nimana manamanawena gioseosena ani iveyalilina. 24Ada Yosefa ibatugena kavu wagaine. E, kavu-nai yadana, keke gufa gida miyami.

25Ada kavuya ibatugena muline itoga ina kani faina ani kameli idelideli iitadi. Badi wayadi kameli nodi ielaelai ani Isimeli yana tubudelideli tufodi, badi meMidiyani tovekimone Giliyadi-deya itauya inauna Itipita ai gidalidi magadi iwakana ke gaitoma magadi lakaina ani ina vekimoneyedi. 26Ada Yuda tubuiyanavo givonediga, “Gava iwakana kana nuwaga kai taida kana luvealika ke dayagina kana sewavuye? 27Aku aiyada kana vekimoneyena meMidiyani-dina wagaidiya, ada keke nimada kanasesei wagaine, faina banae ide au dayagida.” Ada tubuiyanavo yana nuwanuwa-nai iawaveiwakanena.

28Ada Yuda tubuiyanavo nodi iifuifufu aku meMidiyani ielaelai ani iyegemona kavu-nai lilivane. Ada Yosefa tawaganavo iitadi ke maduga-mowa kavuya-deya itai gilaka. Ada ivekimoneyena Isimeli yana tubudelideli wagaidiya ke siliva tuweniti inuwagana, ada Isimeli yana tubudelideliyavo Yosefa iabina ke inauwena fafali ivewagana Itipita.

29Ada aimo Lubeni giyewa ginau kavu-nai wagaine, taina magigina giitalelena. Bana Yosefa ani keke. Ada aseasena giulolo ke ananuya gikelilina.** 30Ada giyewa-vagilena tainavo givonedi, “Wada kwamana keke! Gavana ganagai?”

31E ada Yosefa tawaganavo goti natuna seyana ivai iluvealikana ani dayagina wagaine Yosefa ananuya iutuvina. 32Ada nuya-nai dayadayagina iwai inauwena tamadi wagaine ke ivonenaga, “Tamama, nuya taidei anuwaga aaliyena una vuvugi-dewedewena ida kai natu ananuya o tulina.”

33Ada Iyakobo nuya-nai givuvugina ke giitanuwagana vaita natuna Yosefa ananuya ada givona, “Ida natuku ananuya! Kevakeva manimaninina natuku gikudabwakebwakekeina!” 34Ada au Iyakobo tauna ananuya gikelilina aku nuya ifaifaisewadi kevakeva vutuvutudi wagaine ani giosena,** ada natuna faine gitagitagiya yadayada moyaina. 35Ada natunavo kaliva ke vevine ielai wagaine evona nuwana ina kivemwamwalina aku gidibusoyoga-mowa ada givona, “Iya niko. Natuku faine gana tagiya-deya gava toveya ganaobu didikuleya.” E ada kaduwe givebutu tagiya.

36E aku meMidiyani iyegemo Itipita ada Yosefa ivekimoneyena Potifali wagaine, banae Felo** yana toyavaga aditonagona.

Ebavevuvu, Mosese yana buki nagona

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index