Search form

Ebavevuvu 38

Yuda ke Temali

1Tova tayuwe wagaine Iyakobo natuna seyana, Yuda, tubuiyanavo gisegedi aku giobu ginau melala Adulama wagaine ada wadedeku-deya seyana kwanaAdulama anayegana Ila ani nodi imiya. 2Ada wadedeku-deya kwanaKenani seyana anayegana Sua ani natuna vavine Yuda ginuwagana ke ginagina. E ada vovona gikiluvaluvana 3ada giveifuga ke natudi kaliva ivenatunena, anayegana Ele. 4Muliya kaduwe iveifuga-vagila ada natudi kaliva ivenatunena, anayegana Onani. 5Imiyami kaduwe iveifuga-vagila ada natudi kaliva anaveto ivenatunena, ada anayegana ivelena Sila. Ida melala Kesiba-deya Sila ivenatunena.

6Ada aimo tova-nai Yuda yana tomoinagona Ele bademowa gitubulakata, vavinena tamana givagaulena anayegana Temali. 7Aku Ele, banae Yuda yana tomoinagona, kaliva-nai yana dewa koyo-moena Yaubada matane, e ada Yaubada giluvealikana.

8Ele gialika muline, Yuda natuna anaveto Onani givonena, “Unana, unaluku tawaga sikwana wagaine ada kwamana una vetubuna tawaga fatana, anafaiweya adagiduwa. Taidei wai-nai wagaine tawaga Ele yana tubudelideli ina yegemona.” ** 9Aku Onani gialamanena biyabiyama-dina bana keke natunavo, ada tova-nai sikwa vovona gikiluvaluvana ke analutovona gialamanena ada givemadu-kavovona babiya. Anafaiweya gidewadewa vuvuna keke nuwanuwana sikwa gina veifuga ada tawagana natunavo ina tubuga aku bana keke. 10Ada gavana gidewedewena ani koyo-moena Yaubada matane, e ada banae kaduwe giluvealikana.

11Onani gialika muline Yuda lawana Temali givonenaga, “Auwe unayewa tama wagaine ada sikwa anafaiweya una miyamiya aku Sila gina tubulakata e gana vagaule-vagileni.” Taidei anafaiweya givona faina Yuda gimatauta aenanai natuna Sila aimo kaduwe ginaalika tawaganavo anafaiweya. E ada Temali giobu ginau tamana wagaine ginamiya.

12Ada tova manamanawena muline Yuda vavinena, Sua natuna vavine, ani ialika. Tova-nai nuwana giveiwaka muliya tubuiyana Ila, kwanaAdulama nodi ilaka Timina yana kalivayavo sifi vutuvutudi aditoidaba wagaidiya. 13Ada Temali ivonenaga, “E! O lawa Yuda ginaunau Timina, yana sifi vutuvutudi ginaidaba.” 14Tova-nai Temali gikaiyanogala, maduga-mowa sikwa anakaleko giveyalilina aku kaleko tulina giosena ke magigina gilifitagona kaleko makamakakana wagaine ada lawana gina bavuyena vaita seyana tosedada. Ada ginau ke Enaimu anaebaluku wagaine givetogana. Melala-nai gimiya melala Timina anawai wagaine. Taidei anafaiweya gidewa faina ginuwanuwa Sila bademowa gitubulakata aku lawana keke gida awaega ke adiselu inanagi.

15E ada Yuda tubuiyana nodi ielai fafali-nai wagaine, ada matana gisegena vavine-nai giitana givetovetogana, ada ginuwanuwa vaita bana sedasedadana. Faina nuya makamakakana wagaine magigina gilifitagona ke wai lilivane givetovetoga. 16Aku Yuda keke gida alamane vaita banae lawana, gibavuyena faina ada ginau wagaine ke givonena, “Unaelai, kanana nodi kanadau.”

Ada vavine Yuda gitolidadanena, givonaga, “Ada gavana una veleku?”

17Ani Yuda givona, “Aimo yaku kevakevayavo wagaidiya-deya goti seyana ganaimilina wagainiya.”

Ani vavine-nai givonaga, “Ina iwakana, aku nagona seyana gava ya giba una veleku, ada gaitoma-nai wagaikuya gina miyamiya gava tutuya goti una imilina.”

18Ada Yuda gitolidadanena, givona, “Gava yaku giba gana veleni?”

Ani Temali givona, “Nuwanuwaku tainei aiyaiyaya wayeganina odoniya gikwaikwaiyoyo, ada ya aiwala.” E ada gaitoma-dina givelena, aku vovona gikiluvaluvana ada taidei wagaine giveifugana. 19Ada Temali gimididi ke giyewa tamana yana manuweya. Wadedeku nuya-dina gioseosedi ani giveyalilidi, aku sikwa ananuya kaduwe giose-vagiledi.

20Muliya Yuda goti givaina ke tubuiyana Ila kwanaAdulama givele ginauwena vavine-nai wagaine, ada gina velena aku Yuda yana giba-dina gina veyewadi wagaine. Aku ginau ada gilele-wayogena. 21Ada melala-nai anakaliva tufodi giitadi ke gitolidadanedi, givonaga, “E! Idedeku vavine sedasedadana wai lilivane givetovetogana ani gadedeku gimiyami?”

Ani kaliva-dina ilufata, ivonaga, “Ime idedeku keke tamo gava vavine sedasedadana gida miyami.”

22Ada Ila giyewana tubuiyana Yuda wagaine ke givonenaga, “Wada vavine galele-wayogena, ada melala-nai anakaliva tufodi gatolidadanedi aku ivona, 'Ime idedeku keke tamo gava vavine sedasedadana gida miyami.'”

23Ada Yuda givona, “Inadi auwe giba-dina inamiya wagaine. Keke nuwanuwaku aimo kaliva ina awaveleigeda. Yaku vonadabadaba faina goti gaimilina wagaine aku ulele-wayogena faina, auwe!”

24E, ada vaikoi toiye muline kaliva tufodi Yuda ivonenaga, “E! Lawa Temali ani tosedada yadi deweya gidewa ada bademowa giveifuga.”

Ada Yuda giveimeyedi, givonaga, “Wananau ke vavine-nai wana kiveyabi wana yegemonaaliyena ada ai wagaine wanakabu ginaalika!”

25Ada inau ke vavine-nai ikiveyabi ialialiyena, ada bademowa inuyegeyegemona melala wagaine ani Temali yana matawa ke Yuda anaiyaiyaya wayeganina ada yana aiwala ani seyana kaliva givelena giimilina lawana wagaine. Ada matawa-nai wagaine givona, “Kaliva-nai giveifugaku ani taidei yana giba. Ada wana itainanana, gaito yana iyaiyaya ke yana aiwala taidei?”

26Ada Yuda giitainanana bana tauna yana giba, ada givona, “O bana gidewa tunutunugina aku iya gasidamanena, faina keke tauna gadavele natuku Sila wagaine.” Tayuwe faine taidei anafaiweya gidewa, ada au giawaege ginau. Ada muliya keke kaduwe vovona gida kiluvaluva-vagile.

27Ada aimo tova-nai Temali givefaena gina venatuna faina ani natuyuweyuwe kamone. 28Ada givenavenatuna wagaine kwamana seyana nimana giyegemona, e ada toveiwaga bulava yabeyabelina givaina ke nima odone gisifona ada givona, “Taidei kwamana-nai nimana sifosifona bulava yabeyabelina wagaine, banae tomoinagona.” 29Ada kaduwe nimana gisivai giluku inana kamodiya, aku tubuiyana gimadutubuga. Ada toveiwaga-nai givonaga, “Gavaiyamu-yo tubuiya uveliyaege, aku o uve edanagonagona ada umaduyegemo?” Ada anayegana ivewagana Pelesi.** 30Muliya taina nimana wabulavina gitubuga, ada anayegana ivewagana Sila.**

Ebavevuvu, Mosese yana buki nagona

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index