Search form

Ebavevuvu 41

Felo anaavaita.

1Ada imiya malamala luwei giavaidi muline, Felo giavaita. Ada anaavaita-nai ani gimidimididi gufa lakaina ivewagana Naili lilivane 2aku giitadi bulumakau adiseveni adiita iwakadi ke tubutubugidiyavo ani gufa-nai wagaine-deya iyegemo, ada ivilakata gufa afaine dududu ikanikani. 3Mulidiya kaduwe bulumakau adiseveni gufa Naili wagaine ivilakata, taidei bulumakau-dina adiita bagabagana ke alewalewadiyavo ada inau bulumakau adiseveni imaduyegemo ani imididi lilivadiya gufa afaine. 4Ada bulumakau adiita bagabagana ke alewalewadiyavo ani adiseveni adiita iwakana ke tubutubugidiyavo ikaniyabudi. Ada Felo gienovilana.

5Ada kaduwe gidau-vagila avaita anavelu giavaise-vagilena. Tova taidei wagaine, giitana witi aina seyana wagaine guwana seveni iyegemona adiita iwakana ke lakaidi. 6Mulidiya kaduwe guwa seveni iyegemo-vagila, guwa-dina kafamidi ke mayewadi, faina mala ginaginana giiyayadi. 7Ada witi guwadi seveni kafamidi ke mayewadi ani guwa seveni adiita iwakana ke lakaidi itonoyabudi. Ada Felo kaduwe gienovila-vagilena ada givonaga, “Ida avaita gagana.”

8Ada malabutuya gienovilana ke ginuwanuwa lakaina avaita-dina faidiya, ada matawa giimilina ke Itipita anatonuwauyayavo ke tokwelikweli matatabuna ivagauta banae wagaine. Ada anaavaita-dina giifufuyedi wagaidiya, aku keke seyana gaito anafaiweya avaita tayuwe gina etoyavu wagaine.

9Aku gufa tovelavela aditonagona Felo wagaine givonaga, “Yaku kauveya, malinai-mowa nuwaku giamutuna yaku dewa koyona faina. 10Tova giavaidi wagaine tova-nai nuwa gikoyo ya togugaimomo amaiselu wagaimeya, iyayeku ke falawa toakabu aditonagona nodi usema toyavaga aditonagona yana manuwa deli wagaine. 11Ada wadedeku amiyamiya aku seyana tova bogi wagaine amaiselu aavaitaluga ada avaita-dina adikivila tulina tulina. 12Aku seyana kwanaIbeliu tubulakaina banae toyavaga aditonagona yana togugai ani bana ime nodi. Ada amaavaita-dina aifufuyena ke seyana seyana adikivila gietoyavuga wagaimeya. 13Ada gavana yana vona wagaimeya, mamauwe giyegemona anafaiweya. Iya yaku gugai-nai wagaine use-vagileku aku banae ai wagaine uluvekwaiyoyona.”

Yosefa gikivemalina Felo anaavaita.

14Ada maduga-mowa Felo toyavaga giimilidi inau ke Yosefa deliya-deya iabi iyegemonena. Ada kuluwana itotona, muduna italana ke nuya iwakana iveosena, ada muliya ialiyena Felo matane.

15Ada Felo Yosefa givonena, “Iya gaavaita, aku keke tamo gaito anafaiweya avaita-nai gida etoyavu wagaikuya. Aku gakaiyanogala vaita kai avaita una nogalina aga afaiweya una etoyavuga.”

16Ada Yosefa gilufata, givonaga, “Yaku kauveya, iya keke akufaiweya aavaita gana etoyavu, aku Yaubada Banae meyameyaganina anakivila gina veleni.”

17Ada Felo giifufuyena, givona, “Akuavaita ani gamidimididi gufa Naili afaine 18aku gaitana bulumakau adiseveni adiita iwakadi ke tubutubugidiyavo ani gufa-nai wagaine-deya iyegemo, ke ivilakata gufa afaine dududu ikanikani. 19Aku mulidiya kaduwe bulumakau adiseveni iyegemo badi alewalewadiyavo, adiita bagabagadi. Keke tamo tova gadaitaita Itipita wagaine. 20Ada taidei bulumakau-dina ani bulumakau adiseveni imaduyegemona adiita iwakana ke tubutubugidiyavo ikaniyabudi. 21Ada bademowa ikaniyabudi aku yadi kani-nai vaita keke idakani, adiita au bagabagadiyavo anafaiweya nagona. Ada gaenovilaku.

22“Ada kaduwe gadau-vagila ani gaitana witi aina seyana aku witi guwana adiseveni iyegemo adiita iwakana ke lakaidi. 23Badi mulidiya kaduwe guwa seveni ietoguwala kafamidi ke mayewadi, faina mala ginaginana giiyayadi. 24Ada seveni-dina kafamidi ke mayewadi ani witi guwa imaduyegemona itonoyabudi. Taidei avaita-dina gaifufuyedi tokwelikweli aku keke tamo gaito anafaiweya gida etoyavu adikivila wagaikuya.”

25Ada Yosefa givonenaga, “Felo, aavaita-dina luwei ani adinuwanuwa seyana. Yaubada givewaleni gavana tova kabisona gina gugaiyena. 26Aavaita-dina adikivila taidei anafaiweya: Bulumakau adiseveni tainei malamala seveni, ada witi guwadi adiseveni ina kaduwe malamala seveni. Avaita luwei aku adinuwanuwa gaitoma seyana faine. 27Bulumakau-dina adiseveni adiita bagabagana ke alewalewadiyavo, ada kaduwe witi guwana kafamidi ke mayewadi mala ginaginana giiyayadi ani wada adinuwanuwa malamala seveni wagaine loka lakaina gina miyamiya.

28“Ada bademowa gavona mamauwe: Yaubada givewaleni gavana tova kabisona gina gugaiye. 29Malamala seveni maliya lakaina gina miyamiya fafali Itipita wagaine, 30aku kaduwe maliya muline malamala seveni loka lakaina gina yegemo, ada maliya ina venuwavuluyena ke Itipita yana fafali gina ivekoyo-moena. 31Ada loka lakai-vagaina fafali-nai wagaine faina, maliya anatova iwakana keke ina nuwaududuna. 32Ada yaku kauveya, avaita-dina uavaisedi ani luwei, faina Yaubada bademowa givenuwadadanena toyogina gavana aimo gina yegemona ada tova kabisona Yaubada gaitoma taidei gina kiveyegemonina.

33“E ada yaku kauveya, tova taidei seyana kaliva una venuwadadanena, banae kaliva-nai alalamanina ke nuwanuwauyana, e ada banae gina veimeya fafali Itipita matatabuna wagaine. 34Ada toveimeya una venuwadadanedi ke ina veimeya melala seyana seyana wagaidiya. Ada maliya anamalamala seveni wagaidiya taidei anafaiweya ina gana tova bavagu wagaine: bou laufuli tonibakula anaga aku bou anavenimafafalina toveimeya-dina ina vagauwidi. 35Ada ina veimeya oye ya veimeya wagaine ke maliya anatova iwakana gielaelai wagaine aa matatabuna anavenimafafalina ina vagauwidi ke inasedi manuwa aa wagaidiya. Ada aa ginamiya melala wagaidiya. 36Taidei aa-nai inase-vagaina ke kaliva ina kanikani loka anamalamala seveni wagaidiya, loka-nai aimo gina yegemona Itipita anafafali matatabuna wagaine. Taidei wai-nai wagaine kaliva keke inaalika loka anamalamala wagaidiya.”

Yosefa givetoveimeya Itipita wagaine.

37Ada Felo ke yana togugai lakaidiyavo nodi Yosefa yana nuwanuwa-nai iawaveiwakanena. 38E ada Felo givonediga, “Kaliva taidei Yaubada Aluwaluwana gimiyamiya wagaine, ada keke tamo gaito kaduwe kana venuwadadane banae alalamanina ke nuwanuwauyana anafaiweya banae.”

39Ada Felo Yosefa givonena, “Yaubada givewaleni taidei gaitoma-dina matatabuna faina, keke seyana gaito wayana alamana ke yana nuwauya anafaiweya oyeni. 40Taidei faina gaseni ke oyeni una vetoveimeya yaku manuwa anatomiyayavo wagaidiya, ada meItipita matatabudi ya veimeya ina matawalewaleyena. Aku tainei-mowa oyeni ani iya dibukuya faina iya Felo.”

41Ada Felo kaduwe Yosefa givone-vagilena, givona, “Unaitana, tova taidei wagaine fafali Itipita matatabuna anaveimeya nimaniya gasena ke oyeni una veimeya.” 42E ada nimadidine nimakwasi wa anaiyaiyaya giveyalilina ada Yosefa nimadidina wagaine gisena, ke nuya iwaka-vagaina giveosena ke odoodo gola odone giluvekwaiyoyona. 43Ada yana salioti anavelu wagaine giveyagena, faina banae toveimeya anavelu, ke tolugaviyayavo wai inago ivedovedou, “Tugami wana vetodonedi!” Taidei anafaiweya Felo Yosefa gisena givetoveimeya fafali Itipita matatabuna wagaine. 44Ada kaduwe Felo givonenaga, “Iya Felo, aku kaliva matatabudi keke tamo gavana inagai aku nagona ya awaega ina vaina.” 45Ada Yosefa anayegana givewagana Sapinadi-Paniya ada kaduwe vavinena givelena anayegana Asinate, banae Oni** anatovebolavoi natuna. Tainei anafaiweya Yosefa givetoveimeya fafali Itipita matatabuna wagaine. 46Ada anamalamala 30 wagaine givevuvu givetogugai Itipita anakini wagaine, ada giyegemona Felo matane-deya ke gina gidadanina Itipita anafafali matatabuna.

47Ada malamala seveni wagaidiya maliya lakaina, aa yadi veguwa iwakana. 48Ada maliya anamalamala seveni wagaidiya ani melala seyana seyana Itipita wagaine, witi-dina ivagauwidi melala lilivadiya ada manuwa aa idodogedi aimo loka anamalamala seveni ielaelai faine. 49Yosefa kaliva giveimeyedi ke witi ibiiwaiwaga manuwa aa wagaidiya e ada aa-nai lakai-vagaina anafaiweya taliya anamakama, ada anaveyawa keke adifaiweya ada au ibiwa-kavokavovona.

50Ada muliya-yo loka anamalamala giyegemona aku Yosefa natunavo kaliva adiselu itubuga vavinena Asinate wagaidiya, badi Poti-Fela natuna vavine, banae Oni anatovebolavoi. 51Ada natuna tomoinagona anayegana givelena Manasa,** givona, “Faina Yaubada yaku tova vitana ke yaku gabuyavo matatabuna yadi gugai wagaikuya ani nuwaku gikivevuluna.” 52Kaduwe natuna kwamaneya anayegana givelena Ifeleimu,** givona, “Faina Yaubada biyabiyama giveleku yaku miya vitana anafafaliya.”

53E ada maliya anamalamala bademowa giavaina fafali Itipita wagaine, 54aku loka anamalamala seveni kaduwe givevuvu, anafaiweya Yosefa givonayena mamauwe. Ada mali fafali moyaidi kaduwe loka inuwagana, aku Itipita matatabuna wagaine aa gimiyamiya manuwa aa wagaidiya. 55Aku aimo meItipita kaduwe mafalavuga ilutovonina e ada ina Felo itagivedavedadagena aa faina, ada givonediga, “Wananau Yosefa wagaine, ada gavaiyamu gina vonemi, mauwe wanagugai anafaiweya.” 56Ada tova-nai mafalavuga lakaina giyegemona fafali Itipita matatabuna wagaine, e ada Yosefa manuwa aa giyavudi ke witi givekimone meItipita wagaidiya, faina mafalavuga gitubuga-mowa fafali Itipita matatabuna wagaine. 57Ada fafali moyaina wagaidiya kaliva ielai Itipita ke Yosefa wagaine witi ikimokimone, faina loka gitubuga-mowa babi matatabuna wagaine.

Ebavevuvu, Mosese yana buki nagona

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index