Search form

Ebavevuvu 46

Iyakobo ginau Itipita.

1E ada Isileli ani yana giba matatabuna givaidi ke gitauya ginanau Itipita. Ada tova-nai gielai Biyasiba, wadedeku givebolavoi tamana Aisake yana Yaubada wagaine. 2Ada bogi-nai wagaine enoiseya Yaubada Isileli givonena, “Iyakobo, Iyakobo.”

Ada gilufata, givona, “Iya idauwe.”

3Ada Yaubada givona, “Iya Yaubada, tama yana Yaubada. Keke una matauta ya obu Itipita, faina aimo wadedeku-deya ayoo gana kiveinalina lakaina. 4Ada iya gana kwayabuni nodi kanaobu Itipita, ada velemoena aimo ya tubudelideliyavo ganayewe-vagiledi taidei fafali-nai wagaine. Ada ya tova alika wagaine Yosefa tauna mata gina kibodana.”

5Ada Iyakobo gitauya-vagila Biyasiba-deya, e ada kaduwe natunavo kaliva ani tamadi ke natudiyavo biyabiyama ada vavinediyavo idododi saliyoti lakaidi Felo giimilidi wagaidiya. 6Ada kaduwe yadi giba ke yadi kevakevayavo inuwagadi Kenani wagaine ani ivai inauwedi, ada Iyakobo ke yana tubudelideli matatabudi nodi inau Itipita. 7E ada taidei anafaiweya Iyakobo natunavo ke tubunavo, yana tubudelideli matatabu-moedi nodi ginauwedi Itipita.

8Taidei Isileli natunavo kaliva adiyegana badiyavo inau Itipita wagaine:

Lubeni banae Iyakobo yana tomoinagona.

9Ada Lubeni natunavo kaliva tainei:

Enoki, Palu, Esiloni ke Kami.

10Simiyoni natunavo kaliva:

Yemuela, Yemini, Oadi, Yakini, Soali,

ada Saulo. Saulo ani banae vineKenani natudi.

11Livai natunavo kaliva: Gelisoni, Koadi ke Milali.

12Yuda natunavo kaliva:

Ele, Onani, Sila, Pelesi ke Sela,

aku Eli ke Sila ani ialika fafali Kenani wagaine.

Ada Pelesi natunavo kaliva adiselu:

Esiloni ke Amula.

13Isaka natunavo kaliva:

Tola, Pua, Yesubi ke Similoni.

14Sebuloni natunavo kaliva:

Siledi, Eloni ke Yelela.

15Taidei badiyavo ani Leya natudiyavo kaliva Iyakobo wagaine, kaduwe vavine seyana ivetubuna anayegana Daina. Biyavo-dina itubuga Padan Alama wagaine. Natudiyavo kaliva ke vevine adiyoo matatabuna 33.

16Gada natunavo kaliva:

Sefoni, Agai, Suni, Esiboni, Eli, Alodi ke Aleli.

17Aseli natunavo kaliva:

Imina, Isiva, Isivi ke Belaiya.

Ada novudi Sela.

Belaiya natunavo kaliva:

Iba ke Malikiyeli.

18Taidei biyabiyama-dina Iyakobo givetubudi Silifa wagaidiya, badi Lebani natuna Leya giveledi yadi togugai vavine, ani natudiyavo adiyoo matatabuna 16.

19Iyakobo vavinena Litiyeli natudiyavo kaliva:

Yosefa ke Beniyamina. 20Ada Yosefa natunavo kaliva

adiselu givetubudi Itipita wagaine: Manasa ke Ifeleimu,

bana Poti-Fela Oni anatovebolavoi natuna vavine

Asinate wagaidiya.

21Beniyamina natunavo kaliva:

Bela, Bekeli, Asabeli, Gela, Nemani, Ei, Losi,

Mupimi, Upimi ke Adi.

22Taidei Litiyeli natudiyavo kaliva itubuga Iyakobo wagaine, adiyoo matatabuna 14.

23Dani natuna kaliva:

Usaimi.

24Nefitalai natunavo kaliva:

Yasiyela, Guni, Yesa ke Silemi.

25Taidei Iyakobo natunavo kaliva givetubudi Bila wagaidiya, badi Lebani giveledi natuna Litiyeli yadi togugai vavine, ani natudiyavo adiyoo matatabuna seveni.

26Ada biyavo-dina matatabudi Iyakobo nodi inau Itipita, badiyavo au velemoena yana tubudelideli, keke natunavo kaliva vavinediyavo nodi ida veyawa-tamwaidi, adiyoo 66. 27Ada Yosefa natunavo kaliva adiselu, badi bademowa itubuga Itipita wagaine, ani badi nodi iveyawatamwaidi, ada Iyakobo yana gabu matatabuna inau Itipita ani adiyoo 70.**

28E ada Iyakobo natuna Yuda giimili wai ginagona Yosefa wagaine ke wai gina vewalena ginau Goseni wagaine. Ada Iyakobo yana yoo nodi iyegemo Goseni yana ebaveimeya wagaine. 29Ada Yosefa yana saliyoti gikidewedewena ada ginau tamana Isileli nodi ina venuwaga Goseni wagaine. Ada Yosefa giyegemo tamana giitana, au nimana gina odone gilauta aku gitagiya tova manamanawena. 30Ada Isileli givona wagaine, “O natuku, bademowa tauku matakuya gaitani taumada wayawai umiyamiya, ada gavemwamwala lakaina. Ada aimo kukuyeya ganaalika.”

31Ada Yosefa tubuiyanavo ke tamana yana yoo nodi givonediga, “Ganalaka ke Felo gana ifufuyena gana vonaga, ‘Tubuiyakuweyavo ada kamaku yana yooyavo nagona nodi imiyamiya Kenani, bademowa ielai wagaikuya. 32Kaliva-dina badi toitaveyabina sifi ke kevakeva aditoitaveyabina, ada taidei faina yadi sifi, yadi goti ke yadi bulumakau ada yadi giba matatabuna ialiyedi.’ 33Tova-nai Felo gina douwemi ada gina tolidadanemi, ginavona, ‘Gavana yami gugai?’ 34aga wana vonenaga, ‘Ime ya togugaiyavo kevakeva aditoitaveyabina yama tova biyabiyama wagaine ada gielai tova taidei, anafaiweya tamameyavo nagona igugai.’ E ada gina awaegemi wanamiya Goseni yana ebaveimeya wagaine, faina meItipita idibusoyoga velemoena toitaveyabina sifi.”

Ebavevuvu, Mosese yana buki nagona

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index