Search form

Ebavevuvu 7

Tuwa givevuvu.

1Ada Yaubada givonena Nowa, givona, “Oyeni ke ya gabu matatabuna nodi wanayage aki wagaine, faina gaitani oye toyegayegana tova taidei anakaliva wagaidiya. 2E ada kevakeva seyana seyana yegayegadi adiseveni wavavinediyavo una dododi, ada kevakeva seyana seyana keke yegayegadi luwei luwei kaliva wavavinena una dododi. 3Ada kaduwe manuga seyana seyana wagaidiya adiseveni wavavinediyavo una dododi. E ada aimo badi ina vetubulalaga babi matatabuna wagaine tuwa muline. 4Taidei anafaiweya unagugai faina yadayada anaveseveni muline wei gana imilina babi wagaine ada gina lugalugaga yadayada foti ke bogi foti. Ada gaitoma seyana seyana gabubudi wayawaidi gana luveyawaliyedi babi taidei wagaine.” Taidei anafaiweya Yaubada givona Nowa wagaine.

5Ada gaitoma matatabuna Nowa gigugaiyedi Yaubada giveimeyena mamauwe.

6E ada Nowa anamalamala 600 wagaine tuwa giyegemona babi wagaine. 7Ada Nowa ke vavinena ada natunavo vavinediyavo nodi iyage aki wagaine, tuwa inaosena. 8Kevakeva yegayegadi ada keke yegayegadi wavavinediyavo, anafaiweya manuga ke kaduwe anafaiweya gaitoma matatabuna yagayaganidiyavo babi wagaine,9kaliva ke vevine ielai Nowa wagaine ada iluku aki wagaine, anafaiweya Yaubada bademowa Nowa giveimeyena mamauwe. 10Ada yadayada seveni giavaidi muline, tuwa giyegemona babi wagaine.

11Nowa anamalamala 600 anatoveya, tainei yadayada 17 vaikoi anavelu wagaine, tuwa givevuvu. Ada folufolu matatabuna dibune iibwaketa ke ilumoimoi ada wei toyogi-moena gabameya giobu. 12Ada wei gilugalugaga yadayada foti ke bogi foti.

13Tayuwe yadayada-nai wagaine Nowa wavavinena ke natunavo kaliva aditoto, Semi, Ami ke Iyafeta ada vavinediyavo nodi iyage aki wagaine. 14Kaduwe bademowa idododi kevakeva walawala seyana seyana adiita anafaiweya, ada kevakeva melamelala matatabuna adiita anafaiweya, kaduwe kevakeva seyana seyana babi wagaine, yagayaganidiyavo adiita anafaiweya ke manuga seyana seyana adiita anafaiweya ke gaitoma matatabuna waofadi. 15Ada gaitoma seyana seyana iveyawaitunatunau ani wafafalidi ielai wagaine ada luwei luwei iluku aki wagaine. 16Ada kevakeva ilukuluku kaliva ke vavine anafaiweya gaitoma matatabuna wayawaidi iveyawaitunatunau, Yaubada Nowa giveimeyena mamauwe. E ada Yaubada gifalibodedi negenine.

17Yadayada foti wagaidiya gufa gituwa lakaina ada givegawana ke aki-nai gialualugena ada gilaka lakaina babi getane. 18Tuwa giveinala-mowa ada au aki gialugelugena gufa tabone. 19Gufa gilaka lakai-vagaina babi wagaine ada oya auwe tulatuladi aku gituwatavutavudi. 20Gufa gituwa gilaka lakaina ada au oya ikavivila ani anagawana giobu oya debaidiya tainei seveni mita anafaiweya.21E ada gaitoma seyana seyana wayawaidi babiya inunudadana ikwaa-yabu, anafaiweya manuga, kevakeva melamelala, kevakeva walawalaa, gaitoma matatabuna yagayaganidi, ada kaliva, matatabudi ikwayabu. 22Gaitoma seyana seyana kabu awadiya iveyawaitunatunau babi wagaine ani ialika. 23Gaitoma seyana seyana wayawaidi babi wagaine inunudadana, anafaiweya kaliva ada kevakeva ke gaitoma matatabuna babi wagaine yagayaganidiyavo ada mwatugu manugidi ani Yaubada giluveyawaliyedi. Aku Nowa gaga gitufo, ada badi gavega nodi aki wagaine. 24Ada gufa gituwa babi gikiwafina yadayada 150 wagaine.

Ebavevuvu, Mosese yana buki nagona

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index