Search form

Ebavevuvu 8

Tuwa anaebalauyabu.

1E aku Yaubada ginuwanuwa Nowa ada kevakeva walawalaa ke kevakeva melamelala matatabudi imiyamiya aki wagaine faidiya. Ada mala giimili gimadu babi getane, e ada gufa gitaina. 2Aku bademowa folufolu dibune yadi lumoimoi Yaubada gifalidi kaduwe wei yana lugaga giavaina. 3Aku gufa babi gikiwafina ani givebutu gitaitaina ada yadayada 150 muline gufa au giobu-mowa. 4E ada vaikoi anaveseveni anayadayada 17 wagaine aki givetogana Alalata anaoya wagaine. 5Aku gufa aimo gialialina analaba vaikoi anaveteni, ada anayadayada nagona wagaine oya bwatadi ituneyegemonedi.

6E ada yadayada foti giavaidi, Nowa aki anatalafolega nagona gibubuna wagaine ani giyavuna 7ada bwayobwayo giimilina ani keke gidayewa auwe giyaveyavegadadana analaba gufa gialina. 8E aku Nowa kaduwe bunebune giimilina ginana ginaitana kai tuwa bademowa giobu. 9Aku bunebune keke gida luboda ginavaga faina gufa aimo babi getana gikiwafi-vagaina, e ada giyewa-vagilena aki wagaine. Ada Nowa nimana gitune manuga-nai givai gilukuwena aki negenine. 10Nowa giboda yadayada anaveseveni giavaidi muline, kaduwe bunebune-nai giimili-vagilena. 11Ada tova-nai manuga lavilaviya giyewana Nowa wagaine ani ai olive lukuna yawayawana manuga-nai mudune gikudalagagana! E ada Nowa gialamanena vaita tuwa bademowa giobu.12Ada kaduwe giboda yadayada seveni giavaidi muline bunebune-nai giimili-vagilena, aku taidei tova-nai wagaine keke gidayewa.

13Tova tayuwe wagaine Nowa anamalamala 601 ginuwagana, tova-nai vaikoi nagona ke anayadayada nagona wagaine gufa gisidobodobona babi wagaine. Ada aki anamanuwa getana givaiyavulena aku gimatadadana ani giitana babi getana ayayana. 14E aku vaikoi anavelu anayadayada 27 wagaine au babi matatabuna giayayana!

15Ada Yaubada Nowa givonena, 16“Oyeni ke vavine ada natumomo wavavinediyavo nodi wana yegemona aki wagaine. 17Ada gaitoma seyana seyana wayawaidi o nodi, manuga, kevakeva ada gaitoma matatabuna yagayaganidiyavo babi wagaine, ani una veyegemonidi. E ada adifaiweya ina vemoyai babi getane ke ina venatuna ada adiyoo gina veinala.”

18E ada Nowa wavavinena ke natunavo wavavinediyavo nodi iyegemona. 19Ada kevakeva matatabuna ke gaitoma matatabuna yagayaganidiyavo babi wagaine ada manuga matatabuna, gaitoma matatabuna inudadana babiya ani au seyana seyana watubuiyana anaita anafaiweya nodi iyegemona aki wagaine.

Nowa yana vebolavoi.

20Ada Nowa ebavebolavoi gibubuna Yaubada faine ke kevakeva yegayegadi adiyoo seyana seyana tufona givaidi. Ada kaduwe manuga yegayegadi adiyoo seyana seyana tufona givaidi vebolavoi kabukabuna gibubuna ada gioduodu Yaubada wagaine.21Ada Yaubada vebolavoi kabukabuna magana gilulakave giyauna iwakana ada givemwamwala ke nuwainagene givona, “Keke-mowa kaduwe babi gana alatabutabuye kaliva faidiya. Badi yadi nuwanuwa koyodi yadi tova biyabiyama wagaine-deya, aku auwe, keke-mowa kaduwe gaitoma matatabuna gabubudi wayawaidi ani gana luveyawaliyedi anafaiweya tova taidei.

22“Tova-nai babi gina miyamiya anatova

matatabuna wagaine ani

bakula ke iyala aditova gina miyamiya,

kaduwe yagugula ke ginagina aditova,

kauwana ke wei aditova,

yadayada ke bogi aditova.

Aimo keke maita ginaavai.”

Ebavevuvu, Mosese yana buki nagona

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index