Search form

Ebavevuvu 9

Yaubada yana veyavo Nowa nodi.

1Ada Yaubada Nowa natunavo nodi givonanuwakabubuyedi, givonedi, “Wanavenatuna ke yami tubudelideliyavo adiyoo gina veinala ke babi wana vemagana.** 2Aku kevakeva matatabuna babi wagaine, manuga mwatuguya matatabuna, gaitoma seyana seyana yagayaganidiyavo ke gufa kevakevana matatabuna babi wagaine, ani kaliva ina matausemi. Aku bademowa gaatuegedi nimamiya wana veimeyedi. 3Ada gaitoma matatabuna inunudadana wayawaidi tainei amiga faina. Anafaiweya yogiyogi ebakani gavelemi, aku tova taidei gaitoma matatabuna gaatuegena amiga faina. 4Aku kevakeva vidodi dayadayagidi keke wanakani, faina dayaga wagaine yawai gimiyamiya. 5Ada kai gaito seyana dayagimi gina kivemaduna, iya gana miwayaudi. Ada kaduwe kai kevakeva kaliva dayagina gina kivemaduna, kaduwe iya gana miwayaudi. Gava kaliva tubuiyana dayagina gina kivemaduna, tauna yawaina ganavaina wagaine.

6Kai gaito seyana kaliva dayagina gina kivemaduna,

kaliva-nai kaduwe dayagina ginamadu kaliva wagaidiya,

faina iya Yaubada anunuku anafaiweya kaliva gabubudi.

7Aku imiyavo ani wana venatuna

ada amiyoo gina vedawana

ke yoo wana vetubulalagidi babi wagaine.”

8Ada Nowa wanatunavo nodi Yaubada givonedi, 9“Tova taidei yaku veyavo anavonadabadaba gasena wagaimiya ada aimo kaduwe yami tubudelideliyavo wagaidiya, 10ada gaitoma matatabuna wayawaidi imi nodi: manuga, kevakeva melamelala ada kevakeva walawalaa matatabuna, matatabu-moedi iyegemona aki wagaine imi nodi, gaitoma seyana seyana wayawaina babi wagaine. 11Yaku veyavo anavonadabadaba gasena wagaimiya taidei anafaiweya: kekeba-mowa kaduwe yawai matatabuna ganadaba tuwa wagaine, kekeba-mowa kaduwe tuwa wagaine babi gana luveyawaliye.”

12Ada kaduwe Yaubada givona, “Taidei veyavo-nai anaiyaiyaya tauku gabubuna wagaideya, oyeni ke iyayeku ada matatabuna wayawaidi o nodi. Ada veyavo anavonadabadaba-nai ginanau ya tubudelideli matatabuna wagaidiya. 13Taidei anafaiweya, yaku yabavola gavemididina gabameya, tayuwe veyavo anaiyaiyaya tauku gabubuna kaliva ke kevakeva babiya faimiya. 14Kai gava toveya buibui wagaine gabama gana kiwafina ada yabavola-nai gina yegemona buibui wagaidiya, 15aga gana nuwaududuna yaku veyavo-nai gabubuna wagaideya, oyeni ke gaitoma matatabuna wayawaidi seyana seyana anaita anafaiweya. Kekeba-mowa kaduwe aimo gufa ginatuwa ke yawai matatabuna ginadaba. 16Ada kai gava toveya yabavola-nai gina yegemona buibui wagaidiya, gana itana au gana nuwaududuna veyavo miyamiyani-vagaina, ani Iyayeku ada gaitoma matatabuna wayawaidi adiita anafaiweya imiyamiya babi wagaine.” 17E ada Yaubada Nowa givonena, “Taidei veyavo anaiyaiyaya gasena Iyayeku ada matatabumi wayawaimi babi wagaine faideya.”

Nowa natunavo.

18Ada Nowa natunavo badi aki wagaine iyegemona ani, Semi, Ami ke Iyafeta. Ada Ame Kenani tamana. 19Taidei Nowa natunavo kaliva aditoto, ada badi wagaidiya-deya kaliva matatabudi iyegemona ke iawala babi matatabuna wagaine.

20E ada Nowa banae seyana kaliva tobakula, ada gileifi gibakulina. 21Ada gileifi-nai wagaine waini gibububuna ani giyuga kwavakwava ada wakonekonena gidaudau yana manuwa sininila negenine. 22Ada tova-nai Ame Kenani tamana ani giitana tamana wakonekonena gidaudau, au giyegemo wamelaleya tubuiyanavo giifufuyedi. 23Aku Semi ke Iyafeta ani adiiselu nuya anakiwafi ivai avaladiya isena ke wamulidiya ivemulitugutugu iluku manuwa sinininila negenine ada tamadi ilifina. Adiiselu ilukuluku aku magagidi iwaiviviyedi, keke nuwanuwadi tamadi yana gakonekone inaita. 24Nowa gidaudau faina waini giyuga toyogina, muliya gienovilana ada ginuwagana vaita natuna kwamaneya-mowa Ame gavana gigana wagaine, 25ada givona,

“Kenani aalatabutabu!

Una vetogugai dibune-mwane

tawagamomo wagaidiya.”

26Kaduwe givona,

“Yaubada kana vonanuwakabubuyena,

Semi yana Yaubada!

Ada Kenani gina vetogugai yogoyogona Semi wagaine.

27Iyafeta yana ebaveimeya Yaubada gina kiveinalina

ada ginamiya Semi yana ebaveimeya dibune.

Ada Kenani anafaiweya gina vetogugai yogoyogona.”

28Ada tuwa muline Nowa gimiyamiya malamala 350. 29Gimiya anamalamala matatabuna 950. E ada gialika.

Ebavevuvu, Mosese yana buki nagona

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index