Search form

Éxodo 12:23

23Meelh pa Lhcaanvacle ca nôctajey ca niclônsha'ne papi egipcios pa yi'van jayu pava vo'oy ti yamqu'e pava lhashic pa naashjop atesha jayu pa jpôyich. Pa nôque lhjunash tanca nivashanem pa Lhcaanvacle ca nôc'ôcji nava ajpôyjeyelh avaatsheelh pa vancaclônjanaj.*xb*