Search form

Éxodo 13:3

3Pa lhechesh pa nifaclem pa Moisês papi lhchifas: “Aychavalhelhch'e côque nalhu can lhjunash ti vaniyit pa Lhcaanvacle ti nayjatelh'e ja Egipto, yiey jan lhôvelh'een ti alhancashacshelh. Pa tan jayu ca atujelh lhpa yucuve yieyshi pa t'ajuya.