Search form

Éxodo 14

Papi israelitas yicheypacham pa uj Tovôc Yucshi

1Pa Lhcaanvacle yiyôjia shta pa Moisês pa yit'esha:

2“Anfacleem napi israelitas ca natpecl'in pa nôv'e' lhavôôj na Pi-hahirot, lhcachivat'eshi na Migdol shi' na uj tovôc, lhavôj'e na Baal- zefon. Ca lhech nan'e pava lhatsha'nuvos lhavôj'e na uj tovôc. 3Pa nôque lhjunash pa yilheclôjesh jayu ja faraón: ‘Japi israelitas ti nintô'ya pa ca nôcji'. Vacuclônshiin yiey ja ampa ca nôv'e'.’ 4Janshijop ja faraón pa nilhcajôyshaa jaspa nivoelh'aysha'ne. Pa lhechesh pa janôclitem jayu na yunaj jô lhech shi' jant'ajôôj japi lhcafoquelhay. Pa nitô'ya jayu japi egipcios ti ya'lhech ya Lhcaanvacle.”

Pa lhech lhfanishesh papi israelitas. 5Meelh ti tpeeycheyesh pa lhanvacle pa Egipto ti apis ti yiclôt'in papi israelitas, pa lhechesh pa lhcaanvacle shi' pap'elh lhcavos pa nivaych'aclaj pa lhaychavalhjayash pa yit'esh ts'ivee: “¿Ta lhayaash ti shtavashan japi israelitas ti yich'in pa nit'ôyisheey ca natcumjoom'in jayu?”

6Pa tatsha ti tayôjijanesh pa faraón ca nitaasclanesha'ne pa lhcaletaj t'ajuya pa vatvatclônjayash, pa yôôychi papi lhcafoquelhay. 7T'acum'e pava seiscientos isis caletas, nôquee shta pav'elh lhcaletas papi Egipto lhavos, ve'lhee ts'ivee papi lhanvacleshesh ti yieyshisha'ne. 8Pa Lhcaanvacle yijuteyjop pa nilhcajôyshaa pa faraón, lhanvacle pa Egipto, pa lhech voque' papi israelitas, lha'ma ti yitôôytaja ti yayjat'e pan ya'shesh ti t'un'in.

9Pa yifaclit'apee papi Egipto lhavos pant'ajôôj papi cuvôyuyjas shi' papi caletayjas ca jaspa nôfiis papi israelitas. Pa yôfi'sey lhavôj'e pa tovôc, shalheema pa Pi-hahirot tajulhshi pa Baal-zefón, pan yie' pa t'ichavat. 10C'oya ti yitô'ya papi israelitas ti yôfiis pa faraón shi' papi Egipto lhavos, pa uj ti nijovayshi ti yivanjulh. Pa t'a'lhey ca nefenesh pa Lhcaanvacle. 11Pa yiyôjia pa Moisês pa yit'esha:

—¿Ampava t'e nivalhjeya ca nôv'e' ja Egipto, ti lhtsayjatelh'e jô lhech'e ca jaspa javafelh'esha'ne na ampa ca nôv'e'? ¿Ta t'e lhayaash ti lhech afanishelhyish ti lhtsayjatelh'e ja Egipto? 12Lhech cavôque ti jayeetshelh'a ti yiey ja Egipto: ‘Atsanateelh ca jaycume'lhem'in japi Egipto lhavos. ¡Tajulhelheyam ti jaycumelhem'in japi Egipto lhavos ca jaspa ya aj ca vafelh'e na ampa ca nôv'e'!’

13Pa Moisês yicuulh papi lhchifas:

—Ya aj ca anjova'yelh'in. Istaa ca nafi'yelh pa lhavanelh jayu pava yisnatshelh'am pa Lhcaanvacle ca nalhjentajelh. Tanca t'ôyisheey ca avanelh jayu napi Egipto lhavos napin lhavanelh nôqueesh. 14Ya aj ca aychavalhshelh'avne, lhayaash ti vooy pa Lhcaanvacle vatclônelh'atapee jayu.

15Pa lhechesh pa yit'esha pa Lhcaanvacle pa Moisês:

—¿Ta t'e lhayaash ti lht'alh'yi ca qu'efen? ¡Ayôjia napi israelitas ca nôqu'in! 16Vooy avaatsha ôclôjquisham na avcôjat, ajayesh'apee na atuuc na tovôc pa nicatsônsham na tovôc, ca jaspan nôqueypacham napi israelitas na tovôc yiey pa clôjôj'ech'e. 17Jasnatshem pa nilhcajôyshaa napi Egipto lhavos jaspa nivoelh'ach'e; pa lhechesh pa janôclitem jayu na yunaj na faraón shi' lhacôm'a japi lhcavos, japi caletayjas shi' japi cuvôyuyjas. 18Ca janôclitajem na yunaj ja faraón shi' napi lhcavos, pa nantôyyi jayu napi Egipto lhavos ti ya lhech ya Lhcaanvacle.

19Pa lhech t'aplhuqu'e ti caaj pa lhángel pa Dios shi' lhpa vôse' nôque tcatchetsham lhpan vanôyinc'oyaan papi israelitas, pa tatvaych'aclajey t'ôyiish papi israelitas. 20Pa lhech lhjunash ti yivayjatelhvatjulh papi Egipto lhavos papi israelitas; pa vooy papi Egipto lhavos tjônshajayem'in, lhan'e papi israelitas pa nalhuem'in. Pa lhe'naa papi Egipto lhavos ti ni'nôfiis papi israelitas, lhayaash ti tjônshajayemch'e.

21Pa Moisês t'ajayesh'apee pa tituuc pa tovôc, pa lhech Lhcaanvacle nichen pa uj lhaviim tôlhey lhum'ôcjinuc pa yicheshch'e pa ve'lha tulh pa lhaviim ti tanu'*xl* pa yicatsônjatvatc'oya pa tovôc. Pa nôque lhfanishesh pa Lhcaanvacle pa yalhatajesh ti clôjôjqu'e pa cotsjaat. 22Yiey pa clôjôj'ech'e pa cotsjaat pa lhech yuy'e papi israelitas.*xm* Pa lhjunashjulh pava vatashclôfjes pa tovôc. Ve'lha pa yiey lhfayish vooy paelh yiey lhch'amiyish.

23Lhacôm'a papi cuvôyuyjas shi' papi caletayjas papi lhcavos pa faraón pa yuyey shta, pa yijôqu'esha'ne papi lhech pa yamji' lhcachivat pa tovôc. 24Meelh ti yujeey ca nalhua pa yovalhey pa Lhcaanvacle pan yie' lhpa vôse' tcatch'etsham jô itôjesh pa yisnatshem ti yicatsônjat'in papi Egipto lhavos; 25pa namach'e shta pava lhcaclôs pava caletas, pa lhechesh pa nisa' ca nôquesh papi Egipto lhavos. Pa lhechesh pa yit'esh ts'ivee papi Egipto lhavos:

—Shtaclôtelhc'oya napi israelitas, lhayaash pa Lhanvacle ti yefenesh jaspa tanjuyjajulh.

26Taj ti pa Lhcaanvacle yit'esha pa Moisês:

—Ajayesh'apee na atuuc na tovôc, pa jaspa napecvatjulh na tovôc pa ninat'apee napi Egipto lhavos, napi caletayjas shi' napi cuvôyuyjas.

27Pa t'ajayesh'apee pa Moisês pa lhpôcôt pa tovôc, ti yujeey pa nalhu pa tapecva'ne pa tovôc pan nôyishesh. Meelh ti yiclôtaj'in papi Egipto lhavos pa capeshch'e pa tovôc. Pa nôque lhjunash ti yiyôlhp'ojatsha'ne pa Lhcaanvacle papi lhech. 28Meelh ti tapecleshváne pa tovôc, pa capch'esha'ne papi caletayjas shi' papi cuvôyuyjas shi' lhacôm'a pant'ajôôj papi lhcavos papin vo'tajch'e papi israelitas. Pa nive'lhaa pa lhcavo pa faraón ca mônlhaa. 29Lhan'e papi israelitas pa clôjôjqu'e pa nash'esham pa tovôc. Vooy pa yinôôt lhjunashjulh pava napu' vatashclôfjes, ve'lha pa yiey lhfayish vooy paelh yiey lhch'amiyish.

30Pa lhech nalhu yilhjenesh pa Lhcaanvacle papi israelitas pa t'unaj papi Egipto lhavos. Pa yi'van papi israelitas ti vafsha'ne papi Egipto lhavos ti yie'lhavooj pa tovôc. 31Meelh ti yi'van papi israelitas pa uj t'unaj pa Lhcaanvacle ti yiclônsha'ne papi Egipto lhavos, pa yôclôj ts'ivee pa Lhcaanvacle pa yicafiyan shta ts'ivee shi' pa lhcavo Moisês.