Search form

Éxodo 15:20

20Lhechesh pa chayjulh pa lhjunash jayu lhpa María, lhchita' pa Aarón, pa t'acum'e pa lhclô' lhanôtaj. Pa acloj pap'elh ôcjeclôy voojqu'e ti tclô'yelh ti yiclôqui ts'ivee pava lhclôy lhanôtas,