Search form

Éxodo 17:14

14Pa lhechesh pa yit'esha pa Lhcaanvacle pa Moisês:

—I'sesh'e nôque pa ve'lha vatqu'isjayanach ca jaspa chinaychavalhch'e; pa anfacleem na Josuê ti javômjatey jayu jô pa tanca chinaychavalhey jayu t'ôyish'e papi amalecitas.*xw*