Search form

Éxodo 2

Pa lhavaatjayash pa Moisês

1Ve'lha pa nivacle tôlhshaam pa Leví lhjaya'esh lhpa ve'lha lhutsja lhpan lhchifache'esh. 2Pa yituma lhavaatsha pa caaj pa lhaôs. Meelh ti yi'van lhpa lhech ti is pa taôvclaj pa yicheshch'e pava pu'jana jive'clas ti yifiich.*xd* 3Taj ti c'oya ti sasemjop ca cajuach'e ca nifiich pa yisnatesh lhpa sisenilh lhaôs pa yip'aclaneshch'e lhacôm'a pava camamey ts'ivee pa yiyuus ca jaspa ya aj ca nôcjaam pa yinôôt. Pa nijooylha pa yanch'e' pa taôvclaj lhpa sisenilh pa yineshi pa vanôcat pa lhavôj'e pa tovôc Nilo. 4Jô'tajesh ti yiyôjiesha lhpa lhchita' pa taôvclaj ca mônlhaajop ca tojeemeyclee pa ca nôv'e'jop, ca jaspa nivanesh pa ca lhjunashtaja pa lhech taôvclaj.

5C'oya ti ve'lha nalhu pa namey lhpa lhôse pa faraón pa vanayey pa tovôc. Pa lhan'e papi lhcavoquey yachajch'een lhavôôj pa tovôc, pa yivaneyshi lhpa sisenilh yieshi pa vanôcat. Pa lhechesh pa yicheneyshi lhpa ve'lha papi lhcavoquey ca nanchajey. 6C'oya ti nic'atch'e lhpa sisenilh pa yi'van pa taôvclaj ti yip'in. Pa vooy lhpa lhôse pa faraón uj ti tcavts'aclayesh pa lhech pa yit'esh:

—Nôque lhaôs t'aapey'e japi hebreos.

7Pa lhechesh pa yichey lhpa lhchita' pa taôvclaj lhpa lhôse pa faraón pa yit'esh:

—¿Tajulhey jayu t'e avaatsha ca joquey'am lhpa ve'lha hebrea ca nifitsjan'am nôque taôvclaj?

8—Avooyam— yit'esh ti yicuulh lhpa lhôse pa faraón.

Pa lhechesh pa yichey lhpa nôni lhpa lhamimi pa taôvclaj. 9Pa vooy lhpa lhôse pa faraón pa yit'esha:

—Acum'e nôque taôvclaj pa anujumatseneshyam, pa vooy yivaatsha jashayan'am jayu.

Lhpa lhamimi pa taôvclaj pa yichaaj pa vanujumatsenesh ti yifitsjan'in. 10Meelh ti pitej pa yijutey lhpa lhôse pa faraón, lhpan yanlhavjop ti lhô'sesh jô,*xe* pa yeyiyanesh Moisês, pa yit'esh:

—Yivaatsha jayjatshi ja yinôôt.

Pa Moisês yiclôtc'oya pa Egipto

11Meelh pa Moisês ti palha nivacleesh jô, pa ve'lha pa nalhu ti yijôchiey papi lhavelhavot pa yivanesh ti uj ti caclec pava chiycumjat'e.*xf* Pa yivaney tatsha pa ve'lha egipcio ti yic'ôn'in pa ve'lha papi lhavelhavot hebreo. 12Pa lhechesh pa nayovalhshiin, pa vooy ti ampapu ca lhech nivan'e, pa yiclôn pa egipcio pa yip'ooj'e pa josôj. 13Paelh nalhu vapecley shta ti yijôchiey, pa yivaney papi napu' lhavelhavot hebreos ti yishansha'ne. Pa lhechesh pa niyôsesh pan yit'ijôj'in paelh:

—¿Ta lhayaash t'em ti lht'ijôj'in na avelh ninatvuju'yaam?

14Pa vooy pa lhech hebreo pa yicuulh:

—¿She papi nanshi' avaatsha ca alhcaanvacleaesh yivaatsheelh shi' ca atsiisclanelhsha'ne? ¿Cat'ajesha lhaychavalhey ca asclôn yitsha, yiey jan lhjunash ti lhclôn ca egipcio?*xg*

Meelh ti yipe'ya côque, pa nijovay'in pa Moisês, lhayaash ti p'alha ti chiytôyish pa lhavafi ca egipcio.

15Meelh pa faraón ti tpeeycheyesh pa Moisês ti yiclôn ca ve'lha egipcio, pa tayôjijanesh ca chinvooysha'ne ca jaspa chiyclôn. Taj pa Moisês yiclôt pa yichey ca nôv'e'in pa cotsjaat Madián.*xh* Pa lhech'e ti yi'shanejop pa ve'lha t'itsech.

16Pa Reuel, vatcasinô'esh'e pa Madián, caaj papi napu'yama lhcles ôcjeclôy. Pa lhech nalhu papi lhech yichey pa t'itsech ca nu'eyshiin pa yinôôt ca jaspa nipôntesh pava t'iyôjavtey shi' ca niyôjayansha'ne pava tashinshtas lhclôy pa lhtata. 17Taj ti caaj pap'elh tashinshtas lhavos namey pa yayjatjop pa lhech'e. Pa lhechesh pa netshaam pa Moisês ca natvayeem papi lhech, pa yiyôjayansha'ne pava tashinshtas. 18Meelh papi lhech ti vapecley yiey pan yie' pa lhtata pa lhech pa niy'ôsesh:

—¿Nich'aesh na apee ti lhnamelh tatsha nôqueesh?

19Pa yicuulh papi lhech:

—Ve'lha ja egipcio tavayelhjulhyam japi tashinshtas lhavos, pa yuelheyshiyam ca yinôôt pa yiyôjayansha'ne nava tashinshtas.

20Pa lhechesh pa yit'esha pa Reuel:

—¿Pa ta yie' nôqueesh pa lhech nivacle? ¿Ta lhayaash t'em ti ve'lha ti lhmônlhanitelh'e? ¡Meelhey ca ônelhey ca nachey ca jaspa natsaccun!

21Pa nôque lhjunash pa Moisês ti yicu'lhesh ca mônlhaae ca nôv'e'in yiey pa lhajpôyich pa Reuel. Pa nijoolha pa Reuel ti yijutey lhpa lhôse Sêfora ca lhjayaa. 22Pa vooy lhpa lhech caaj pa ve'lha lhaôs pan yeyiyanesh pa Moisês Gersón, lhayaash ti yit'esh: “Yivaatsha ya ve'lha nichinantôfaacyish yiey na cotsjaat tavujuya.”

23C'oya ti clech'e pa vaf pa lhcaanvacleesh pa Egipto. Pa vooy papi israelitas lhetipa ti yiyôytanesh jumji pa lhanclôyitsjayash. Pa lhechesh pa yipe'ya pa Dios pava ninc'usiyanvatsham'in 24pa yovalhesha'ne pava yiyôytanesh, pa yaychavalhch'e pa vatpeya'shelh *xi* pa Abraham, pa Isaac shi' pa Jacob. 25Pa yi'van pa Dios, pa yitô'ya pa lhjunash.