Search form

Éxodo 21:35

35“Ca nicaajtaj pa vôcô ti yitôjôj paelh vôcô ti yitsôt'ajesh paelh nivacle pa istaa ca natcasha'yesh pan mônlha vôcô pa nicatsônesh pa lhasha', vooy pan vaf pa nicôtsônesh shta pa t'asjaan.