Search form

Éxodo 22

Pa vatyôjijat t'ajuya ca chinachajem'e c'o'vat papu ti chiyiteshenatesh pa'na

1‘Ti nôque lhjunash papu ti t'acutesh pa vôcô ja't'ajesha pa tashinshtaj, ti yiclôn ja't'ajesha ti tcashayesh, pa isjop ca nishayanemch'e, pa ve'lhanôjesh pava nanc'ayôjatey pa vôcô ti t'acutesh pa yichatjulh pava tashinshtas nanc'ayôjatey lhpa tashinshtaj ti t'acutesh.

2“Ca nicaajtaj pa ve'lha cutsjanaj ti vancatôyiyjat pa yash'apee pan t'acutey pa yiclôn, pa lhavafi pan chiyiclôn pa tanca chinivalha pan yiclôn. 3Taj ti vooy ca nalhutajeey ca nivôncaclôntaj, pa lhech pa lhech vôncaclônjanaj.

“Vooy ca nit'acutem pa isjop ca nishayanem pan t'ajôjqu'e. Taj ti ca amtaja pa lhpeso pa vooy lhavaatsha isjop ca natcashaay lhavach ca jaspa nishayan pava t'acutesh.

4“Ca nivantaj pan lhclô' pan chiya'shesh'apee ca mônlhataja pa istaa ca nishayanemch'e pa nashjat'apee pan t'acutesh vôcô ja't'ajesha cuvôyutaj, ja't'ajesha pa tashinshtaj.

5“Ca nicaajtaj papi nuqueesh pava lhclôy ti yic'utsjatshi pa tavashay ja't'ajesha pa ôtjayetachat, pava lhclôy tujqu'e pa tavujuya tavashay paelh, pa isjop ca nishayanem pan yitsôt'ajesh ti lhavaclheeshc'oya, lhayaash ti ya'sheshc'oya pa yitsôt'ajesh tavashay shi' shta pa lhavôtjayetachat.

6“Ca nicaajtaj papi talhjen, pa lhavitôj t'ajuyshey pava chiycôjiyan trigo ti chiyaclôpju, ja't'ajesha ti istajc'oya ca chinanclanshi, ja't'ajesha ti lhacôm'a pava chiycôjiyan. Pa lhech nivacle talhjen pa istaa ca nishayan pava napjun.

7“Vooy ca nicaajtaj papi yicafiyanesh pap'elh pava lhpesoc, ja't'ajesha paelh tashaay, pa lhech nivacle t'acutesh ti lhech lhfanishesh ti t'ajôyajop, pa isjop ca nishayanemch'e yiey pant'ajôjqu'e ti t'aalhsha ca nivantaj. 8Taj ti vooy ca ninvantaja pa cutsjanaj, pa lhechesh pan yitsôt'ajesh pa jpôyich pa nôqueshey papi tcaasclanchaysha'ne pa nôvesh'e t'ajuyish pa Dios pan yi'e' papu ti yetônjop pa'na ti t'ajôyajop atesha ca yijô'taja.

9“Ca nicaajtaj papi vatsôôtjateshc'oya pap'elh pa lhclô' vôcô ja't'ajesha cuvôyitaj shi' shta pa tashinshtaj shi' pav'elh lhcôqueclitôy pa ca lhechtaja pava yit'esha ca nitsôt'ajesh, ca lhech lhjunashtaja papi napu' nivacle, pa nôqueshey papi tcaasclanchaysha'ne ca nôvesh'e t'ajuyish pa Dios, ca nicaajtaj papi yijô' ti yitsôt'ajesh. Pa vooy papi tanôôlhjônchatesh pa nishayanem pan yijô' ti yitsôt'ajesh.

10“Ca nicafiyantajesh paelh nivacle pa ve'lha cuvôyutaj ja't'ajesha pa ve'lha vôcô shi' pa ve'lha tashinshtaj pa ca lhechtaja pava lhclôy, pa lhech vatôclô ca nivaftaj ja't'ajesha ca chinclônchatshi, ja't'ajesha ca chinatcutesh ca amtaja papu ca nivantajesh. 11Pa lhech nivacle pa netônjop jayu pa lhey pa Lhcaanvacle pa lhech nivacle pan yitsôt'ajesh, lhayaash ti ninefenesh pan yicafiyantajesh. Pa vooy paelh pa nishayanem pa lhech pa ninefenesh pa ca na'a. 12Taj ti pan t'acuteshc'oya ti yi'vanesh pa istaa ca nishayanem pa lhclô' pan yitsôt'ajesh. 13Ca nicaajtaj pa vatôclô ti vanu'e paelh suy yaquiset, papi ca nivantaj pa istaa ca nanfacleem pap'elh pa jaspa tanca nishayanem cava mônlhee t'asjanis pan vaf ca yijô'taja ti chivanu'e. 14“Ca nicaajtaj papi t'aalhsha paelh pa lhclô' ca nijutajey ca nivaftaj, ja't'ajesha ca vo'mat'a ca ninanfactajeem pan yitsôt'ajesh pa vooy pan tô'lha pa nishayanem pan yitsôt'ajesh. 15Taj ti pan yitsôt'ajesh pa naôvtajesh'e t'ajuyish, pa tanca nishayanem, pa vooy pan lhclô'esh ti yit'esh ti yanjop pa lhecha pa lhech nishayanemch'e.

Pava vatyôjijates t'ajuya papu ti t'acutvatay'in shi' pav'elh

16“Ca nicaajtaj papu ti yôjqu'enelhch'e lhpa lhutsja ti jôjjeclay nintajayay, pa isjop ca nishayanem pa lhtata yiey pan t'ajôjqu'e ti t'aalhsha, lhayaash ti yifayjanesh, pa istaa ca lhjayaeesh lhpa lhech. 17Lha'mataj pa lhtata ti ninteetajeshem lhpa lhôse ca lhjayaaesh pa nich'ayech, istaa ca nishayan pa nichinvashantajem, lhayaash ti yifayjantajesh, taj ti tanca lhjayaaesh lhpa lhutsja.*xb*

18“Pa ya aj ca avashanem pa lhmônlhajayash ca tôyjechea.*xc*

19“Pa lhech nivacle nicu'a lhpa vatôclô ti yen ca nama, pa lhech isjop ca chinivalha ca chinclôn.*xd*

20“Pa lhech pa nijutajey pava lhcufayjavtes pav'elh chiydiosiyan, pa nilhecha ca nijuteyjop pan ve'lha ti Lhcaanvacle, pa lhech isjop ca chinivalha ca chinclôn.*xe*

21“Ya ja ca acônitshielh pa ya aj shta ca ajôts'ôclônelh'in papi tôôlhfach'ee, lhayaash ti lhtô'lhelhfach'ee yitsha ti yiey ja Egipto.

22“Ya aj ca acônitshielh papi ôsch'acchey shi' shta papi ôftecles,*xf* 23lhayaash papu ca chincônitshitaj papi lhech ca nit'aalhtajeshyi pa yefencheyash, pa jôquey jayu ca qu'efenesh. 24Pa yasuya jayu pa c'aclônshelhsha'ne jayu na yiclesataj, pa c'anjôcleshelh jayu pa amônlhajayashelh. Pa lhechesh papi ajayaselh pa ôsch'acchey jayu, vooy papi acleselh pa ôfteclesesh jayu.

25“Ca nicaajtaj papi natpiôyesh'am pava apesoc pa achifa ti ts'aclaay, pa ya aj ajôney pa yitôyc'oya ti tpiôy, pa ya aj ca ac'uyjatem pava ca aalhsha.*xg* 26Pa lhech nivacle ca nijutaj'ay lhpa t'uyjatshiy ca natjôytajajop ca nit'aalhtajesh'a pava apesoc, pa istaa ca achajey ca nujatajey ca nuy na juncuclaay, 27lhayaash pa lhech ti ve'lheem lhpa t'uyjatshiy ca jaspa nivayjatjulh pa c'uy. Ca ni lhech lhanfanashaa, ¿pa she t'e pa tavuuyshi jayu ca nijo'tajsha'ne? Pa lhech ca nit'aalhtajyi pa qu'efen jayu, ca suytajeeshi pa lhnefenjayash, lhayaash ti jaycavts'aclayesh.*xh*

28“Ya aj ca acônitshi pa Dios, pa ya aj shta ca apôfiyu papi lhanvacleesh napi achifas.*xi*

29“Ya aj ca aclet'eeshelhc'oya ca anchajeelh pava acufayjateselh lhacôm'a pava nacavcalheshelh shi' shta pava ôtjayetas t'ic.

“Pa vatjutsa' aôs istaa ca anjutyiy, 30pa lhech lhjunash shta pava vatjutsa' lhcles pava aclôyelh vôcôc shi' pava tashinshtas. Pa istaa ca mônlhaaesh pava napu'yama nalhus lhpa lhamimi, pa vooy pa pu'janayama nalhu pa anjuteelhyiy.

31“Avaatsheelh istaa ca ataasclanelhsha'neyic'oya.

“Ya aj ca atujelh pa t'asjaan pa aclôelh ca ninu'taj'e pava yaquisites suy yiey pa tavashay;*xj* pa ajutelhey pava nuus.