Search form

Éxodo 22:2

2“Ca nicaajtaj pa ve'lha cutsjanaj ti vancatôyiyjat pa yash'apee pan t'acutey pa yiclôn, pa lhavafi pan chiyiclôn pa tanca chinivalha pan yiclôn.