Search form

Éxodo 25

1Pa Lhcaanvacle yiyôjiesha pa Moisês pa yit'esha:

2“Anfacleem napi israelitas ca nayjatva'ne pava ca u'elhch'eyam. Pa tajulhey ca ninayjatvane lhacôm'a papi yijô' ti yitôlhjatlhavne ti tcufay tôlhshaam pa lhcachi'; 3pava chinayjatva'ne lhech: pa clesanilh cojiyaj shi' pa clim ts'ayôji clesanilh shi' peelh clesanilh cojiyaj shta, 4shi' pa yaca sivôclôclhayeech, shi' pa is sivôclôclhayeech tsamivay, shi' pa yuc shi' pa clasim sivôclôclhayeech, shi' shta pa tashinshtayche lhsashanilh, 5pava t'ojechey pava tashinshtas chiyu'jam pa yuc, shi' pava t'ojechey pava chiyclasimiyanch'esha'ne, shi' pava t'iyas lhpa aacjiyuc joquitach, 6shi' pa lhape' t'ajuya pava itôtas, shi' pa vatshachivo, shi' shta peelh lhape' acôjqu'e pa lhniish t'ajuya ti chiytsiclô'lhey, 7pava utes nalhjunashvatc'oya isis lhey cornalina, shi' pav'elh utes chiyisnatesh ti chiyclasimiyanch'esha'ne jaspa yanlhtapee papi vatasinôc lhavos ja't'ajesha ti yuych'e, shi' shta pa lhtinish t'ajuya pa vatasinôc lhavo' lhanvacle. 8Pa asnatshelhyam pa ca jajuyjata na is'ôcji lhtôvash ca jaspa jôvelh'atshi avaatsheelh. 9Taj pa lhech lhtôvash yiey pan jôv'e' jayu pa lhacôm'a pa lhjunash pava yi'ôcji pa istaa ca ajônshelhch'e pa lhjunash pava janôclitelh'am jayu.

Lhpa vatcaqueclitôshi yeclônilh t'ajuya pava chivatpeya'esh

(Ex 37.1-9)

10“Asnatshelh lhpa ve'lha vatcaqueclitôshi tô'lha lhpa aacjiyuc t'un, pa un metro y diez centímetros pa lhavôôj, pa sesenta y cinco centímetros pa lhjucach'e, pa sesenta y cinco centímetros ti t'aplhuquisham. 11Pa ach'anshelh'apee pa clesanilh cojiyaj pa tasham shi' pa fach'ee, shi' shta pa lhavôjqu'e pa clesanilh cojiyaj. 12Pa asnatesh shta pava yichatjulh chamashiclesh pava clesanlhiy cojiyas, ca aneshelh pa napu'a pava ve'lha tavayshi pa vooy pav'elh napu' pa nôque tavayshijop shta. 13Asnatshelh shta pava chiyjocjoqu'e yeclôy tô'lha lhpa aacjiyuc t'un pa uyjatelhch'e pava chamashisha'ne clesanlhiy côjiyas, pa ap'aclaneshelhch'esha'ne pava yeclôy pa clesanilh cojiyaj. 14Pa uyjatelhch'e pava chiyinesh lhpa vatcaqueclitôshi yeclônilh ca jaspa isa'jop ca anenjateshelhchisham. 15Pa ya aj ca chinayjatch'e pava chiyjocjoqu'e chamashisha'ne clesanlhiy cojiyas lhpa vatcaqueclitôshi yeclônilh. 16Pa anelhch'e lhpa lhech vatcaqueclitôshi yeclônilh pa vatyôjijat, pan jajutelh'ay jayu.

17“Pa asnatshelh shta pa lhap'oot clesanilh cojiyaj tsi'shaa, pa atsjuulhshi pa un metro y diez centímetros lhavôôj pa sesenta y cinco centímetros pa lhjuc'ach'e, 18pa napu'a pava chinasnatesh chinjônch'e pa lhjunash papi ángeles pa clesanilh côjiyaj pa chinvatsavatjat'apee pa chiyclôneshch'e pa clesanlhiy ta'juya, pa chiyjuyjatvatjulh ti chiyan'apee pa lhap'oot. 19pa lhap'oot chiynesh pa ve'lhesham pava lhech pa ya aj ca chincatsônjat pa vena chinan'e lhap'elh; pa ve'lha lhpa chinan'esha'ne pa yôj'e' pa lhap'oot shi' lhap'elh chiyan'e pa yôj'esha'ne shta. 20Pava lhech isjop ca chinjuyjatvatjulh, pa vooy pava lhtacoc chinjuyjata pa lhap'oot, pa vooy pava lhafas pa nichenvatjulh ca nôv'apee pa lhap'oot pava lhech. 21Pa ap'otiyanshelh pa lhap'oot lhpa vatcaqueclitôshi yeclônilh, pa anelhch'e lhpa lhech vatcaqueclitôshi pa vatyôjijat pan jajutelh'ay jayu. 22Pa lhech jôvelh'aajop jayu yiey ja yôj'e' ja lhap'oot pa jôvji' lhcaavju jayu papi napu' chiyjônch'e papi ángeles yi'apee lhpa vatcaqueclitôshi yeclônilh, pa c'atôychiyinshelh jayu lhacôm'a pava jayôjieshelh'a pavan t'ajuya napi israelitas.

Pa vatsaccunjavat t'ajuya pava yucuvec china'e t'ajuyish pa Dios

(Ex 37.10-16)

23“Asnatesh pa ve'lha vattsaccunjavat tô'lha lhpa aacjiyuc t'un, pa noventa centímetros pa lhavôôj pa cuarenta y cinco centímetros pa lhjuc'ach'e, pa sesenta yi cinco centímetros pa t'aplhuquisham. 24Pa an'apee pa clesanilh cojiyaj tsi'shaa pa asnatesh shta pava lhavôjqu'e clesanilh cojiyaj shta. 25Anashjatelh'apee pa yôj'e' pa vattsaccunjavat pa siete centímetros pa lhjuc'ach'e pa clesanilh cojiyaj. 26Pa asnatshelh shta pava yichatjulh clesanlhiy cojiyas pava chamashisha'ne, pa uyjatelhch'e pava yichatjulhesh yeclôy pa ve'lhaae ts'ivee pava lhcaclôy ca chinajulhjatshisha'ne. 27Pa nôque lhjunash jayu pa mônlhaaapee pa nach'elhavôôj pa shi' shta pava yeclôy pa chinuyjach'e pa jaspa isa'jop ca chinchajesh'in pa vattsaccunjavat. 28Pa asnatshelh pava yeclôy tô'lha lhpa aacjiyuc t'un ca jaspa chinjocjoqu'e pa chinchaajtajesh pa vattsaccunjavat pa chinp'aclaneshch'e pa clesanilh cojiyaj. 29Pa asnatshelh shta pava titjeyesh pa clesanilh cojiyaj tsi'shaa, shi' pava tincaatshiyisesh pitesch'e, shi' pava tacfeyis shi' shta pava côts'ôjisha'ne pa natjuya ti chiyuqu'een t'i'esh. 30Pa yajateesh ca nelh'apee na vattsaccunjavat nan tsitsôt'ajesh jayu shi' lhpa yucuve lhpan lhastisesh.*xz*

Lhpa itôtaj clesanilh cojiyaj

(Ex 37.17-24)

31“Asnatesh shta pa itôtaj clesanilh cojiyaj tsi'shaa, lhpan chiyclôneshch'e pa clesanlhiy t'ajuya. Pa lhtatsuc, pa ac'ôtsiyan'ôcji, pa vooy pava lht'oyesh shi' pava yôj'esha'ne pan yôj'e' pava chiytujatey'e pa namvatsham pa ve'lhaasham. 32Pa vooy pava lhavôjqu'e pa yamvatsham ve'lhayama pa t'ajôjqu'e pava titjuyesh, pa pu'jana pava nôque tavayshijop pa pu'jana shta pav'elh. 33Pa t'ajôjqu'evatjulh pava ve'lhayama titjuy pa yi'shi' lhcachivat pa lhtatsuc pa itôtaj pa isjop ca nôvesh pava pu'jana c'ôts'eshi pa lhjunashjulh pava avayclayuc lhôva ti yi'tasham pa lhshayc'u pa tôôlh. 34Pa lhech lhjunash shta lhpa lhtatsuc yichatjulh shta pava c'ôts'eshi lhjunashjulh shta pava avayclayuc lhôva ti yi'tasham pa lhshayc'u. 35Lhacôm'a pava tcacch'esha'ne jô caaj pava lhtôvjas. 36Lhacôm'a pava lhech isjop ca ve'lhaasham pa tôlh'e pa itôtaj, pan chiyisnatesh pa clesanilh cojiyaj ti chiyiclôneshch'esha'ne pa clesanlhiy t'ajuya. 37Pa asnatesh shta pava napu'yama chiytseclôlhey'e pa aneshchisham pa caspa tojach'e pa lhqu'isjuyaj. 38Pa vooy pava chiyjujquiyanesh titjeyesh chi'a shta pa clesanilh cojiyaj tsi'shaa. 39Tajulhsham pava trenta y tres kilos pa clesanilh cojiyaj tsi'sha ca asnatajesh lhpa itôtaj, pa lhacôm'a shta pat'ajôôj pava chiychenesh. 40Pa istaa ca aniyitesh ca ajôneshch'e ca jaspa lhjunashajulh ja lhjunash ti janôclit'am ti yiey lha utiyuc.*xa*

Pa Is'ôcji lhtôvash

(Ex 36.8-38)