Search form

Éxodo 26:37

37Asnateshjop shta pa sivôclôclhayeech pava ve'lhanôjesh jpôychiyteyesh pava yeclôy t'un chiyp'aclaneshch'e pa clesanilh cojiyaj, caaj pava lhnavaniyesh pa clesanilh côjiyaj, shi' pava ve'lhanôjesh lhtascuyesh clesanilh ts'ayôji clim, t'ajuya pava jpôychiytey.

Pa vatcufayjavat clesanilh

(Ex 38.1-7)