Search form

Éxodo 27

1“Asnatesh pa ve'lha vatcufayjavat yichatjulh'e pava lhacoclesh tô'lha pa yeclô t'un, pa napu' metros nôquee pa veinticinco centímetros pa lhavjôych'e pava yichatjulhesh lhacoclesh, pa ve'lha metro nôquee pa veinticinco centímetros pa t'aplhuquisham. 2Asnatesh shta pava yichatjulh'e lhac'uclesh pa anesh pava lhacoclesh, pava lhech pa ve'lhaasham pa lhjunash ca nôvesh pa vatcufayjavat. 3Pa lhacôm'aa pava t'ajuya jayu pa vatcufayjavat ca nitô'lha pa clesanilh yucch'e: pava t'ajuya pa shnômaj, pava joquitas shi' pava us tacfeyis shi' pava ts'amtas shi' pava fayjoc t'ajuya. 4Pa asnatesh shta pa ve'lha s'chatitanilh tô'lha pa clesanilh yucch'e, pa anesh pava yichatjulh chamashisha'ne clesanlhiy pava lhacoclesh pa s'chatitanilh. 5Pa an'e pa yôj'esha'ne pa vatcufayjavat pa lhech s'chatitanilh pa jaspa mônlhaae pa lhch'alhu'esh pa vatcufayjavat. 6Pa asnatesh shta pava t'ajuya yeclôy ca chinjucjoqu'e tô'lha lhpa yeclô t'un, pa anvayjatchisham pa clesanilh yucch'e. 7Pava lhech chiyjucjoqu'e chinuyjatch'e pava yichatjulh chamashisha'ne clesanlhiy, pava lhech isjop ca mônlhaach'e yiey pava lhavjôych'e pa vatcufayjavat ca jaspa isajop ca chinc'uyjatesh. 8Pa lhech vatcufayjavat istaa ca camamach'e yiey pan lhjunash ja lhavan ti yiey lhja utiyuc.

Pa clayôych'e tavaya pa is'ôcji lhtôvash

(Ex 38.9-20)

9“Asnatesh pa clayôych'e tavaya pa is'ôcji lhtôvash natvayjulh na fiyat. Pa lhech clayôych'e natfayjop pa sivôclôclhayeech is pa chinuyjatch'e pa niyjôtaj pa cuarenta y cinco metros pa lhavôôj. 10Pa veinte'a pava vantsemajc'oya pa veinte'a shta pava lhafoclesh pava clesanlhiy yucch'esha'ne. Pa shi' shta pava navaniyesh shi' pava chamashisha'ne nitô'lha pa clesanilh ts'ayôji clim. 11Pa lhech lhjunash shta pa nôque tavayjulh na fchenaj pa nicaaj shta pa t'afaych'elhavôôj sivôclôclhayeech pa cuarenta y cinco metros pa tajulhsham, pa veinte'a pava vantsemajch'ec'oya pa veinte shta pava tajulhsham lhafoclesh pa clesanilh yucch'e shi' pava navaniyesh shi' pava chamashisha'ne tô'lha pa clesanilh ts'ayôji clim. 12Pa vooy pa nuutch'ejulh pa veintidós metros nôquee pa lhch'alhu'esh pa sivôclôclhayeech pa tajulhsham pa lhjuc'ach'e pa clayôych'e, pa napu'nôjesh pava vantsemajch'e pa napu'nôjesh shta pava lhafoclesh 13Pa vooy pa lhum'ôcjinucjulh pa veintidós metros nôquee pa ch'alhu'esh pa sivôclôclhayeech. 14Yiey pa lhavôj'e pa chiyuy'een tajulhsham pava napu'yama metros pa sivôclôclhayeech, pa pu'jana pava chiytsemajch'e pa pu'jana shta pava lhafoclesh; 15lhech lhjunash shta pa yiey t'ôyiish napu'yama metros pa sivôclôclhayeech, pa pu'jana pava chiytsemajch'e pa pu'jana shta pava lhafoclesh. 16Yiey pan chiyuy'een jô yiey pa clayôych'een tajulhsham pava ve'lhanôjesh yichatjulhyama metros pa sivôclôclhayeech yaca shi' pa yacutinilh shi' pa yuc pa chinuyjatch'e pa niyjôtaj ujqu'e clee chiyanshi pava vatajpeclesesh, pa yichatjulh pava vantsemajch'ec'oya pa yichatjulh shta pava lhafoclesh. 17Pa lhacôm'a pava vantsemajch'e pavan t'afaych'elhavôôj pa chiynesh pava chamashisha'ne ts'ayôjisha'ne clesanlhiy, pava navaniyesh tô'lha shta pa clesanilh ts'ayôji, pa vooy pava lhafoclesh tô'lha pa clesanilh yucch'e. 18Pa lhech clayôych'e chinatsjuulhshi pava cuarenta y cinco metros pa lhavôôj pa veintidós metros nôquee pa ch'alhu'esh pa lhjuc'ach'e, pava lhech napu'esh lhavjôyvatjulh, pa napu' metros nôquee pava veinticinco centímetros pa t'aplhuquisham. Pava lhech tavayvatjulh sivôclôclhayjey isis chiyuyjatch'e pa niyjôtaj, pa vooy pava lhafoclesh tô'lha pa clesanilh yucch'e. 19Lhacôm'a pava matas suyeshi t'ajuya pa vatishjanjayash yiey pa is'ôcji lhtôvash tô'lha pa clesanilh yucch'e, pa lhech lhjunash shta lhacôm'a pava vantsemajch'e yiey pa clayôych'e.

Pa lhape' t'ajuya pava itôtas

(Lv 24.1-4)

20“Ayôjeesha napi israelitas ca nanchaaj pa lhape' tsi'sha tô'lha pa oliva, ca jaspa natjuya nava itôtas jaspa yajateesh ca nôquesh. 21Na Aarón shi' napi lhcles chiyovalhjatc'oya jayu ca nasclansha'ne pava itôtas ca jaspa nitseclôlhey nôv'e t'ajuyish na Lhcaanvacle lhacôm'a pava tulhis yiey pa tsha'nuvo'esh pan chivatvanelh'e jayu na Dios, yiey t'ajuyish pa sivôclôclhayeech yivayjatvane pan tajulh'e pa vatcaqueclitôshi yeclônilh yich'e pa vatpeya'esh. Nôque vatyôjijat'esh yajatesh jayu t'ajuya napi israelitas shi' papi tôlhshaam jayu.

Pava t'uyjatshiyis papi vatcasinôclesh

(Ex 39.1-31)