Search form

Éxodo 27:12

12Pa vooy pa nuutch'ejulh pa veintidós metros nôquee pa lhch'alhu'esh pa sivôclôclhayeech pa tajulhsham pa lhjuc'ach'e pa clayôych'e, pa napu'nôjesh pava vantsemajch'e pa napu'nôjesh shta pava lhafoclesh