Search form

Éxodo 27:16

16Yiey pan chiyuy'een jô yiey pa clayôych'een tajulhsham pava ve'lhanôjesh yichatjulhyama metros pa sivôclôclhayeech yaca shi' pa yacutinilh shi' pa yuc pa chinuyjatch'e pa niyjôtaj ujqu'e clee chiyanshi pava vatajpeclesesh, pa yichatjulh pava vantsemajch'ec'oya pa yichatjulh shta pava lhafoclesh.