Search form

Éxodo 27:17

17Pa lhacôm'a pava vantsemajch'e pavan t'afaych'elhavôôj pa chiynesh pava chamashisha'ne ts'ayôjisha'ne clesanlhiy, pava navaniyesh tô'lha shta pa clesanilh ts'ayôji, pa vooy pava lhafoclesh tô'lha pa clesanilh yucch'e.