Search form

Éxodo 28

1“Papi yielh'atshi israelitas ayôjijanesh ca nachelh'ay na achecla' Aarón shi' napi lhcles na Nadab, na Abiú, na Eleazar shi' na Itamar, pa jaspa yicasinôcleesh. 2Asnatshem na achecla' Aarón pava t'uyjatshiyis ca nôôclheesha isis. 3Asinôyelh lhacôm'a papi ya'shesh pa lhtôycheyash papi lhech yijpo'yesh pa ti yisnatesh, ca jaspa nasnatshem pava t'uyjatshiyis na Aarón, pa nôque lhjunash jô lhech chiyvenchatyam ca jaspa yicasinô'a'esh. 4Pavan chiyisnatshem t'uyjatshiyis pava lhech: pa t'otivo'esh, pa lhfatatsivo'esh, pa lhavuyit'esh, pa lhclô'vat'esh caaj pava chiyanshi' shi' pa lhc'ôcle yiesh pa niycôtaj pa nôquee pa lhnucfat'esh. Pa nôque lhjunash asnatshelhem jayu pava t'uyjatshiyis ca ninôôclheesha na achecla' Aarón shi' napi lhcles pa jaspa natcumesh'in ti yicasinôclesh. 5Papin yisnatesh pava vat'uyjatshiyis tajulhey jayu ca nichenesh pa clesanilh cojiyaj, pa sivôclôclhayeech yaca, pa sivôclôclhayeech yacutinilh, pa sivôclôclhayeech yuc shi' pa sivôclôclhayeech chinuyjatch'e pa niycôtaj.

6“Pa lhfatatsivo nitô'lha pa clesanilh cojiyaj shi' pava sivôclôclhayjey yaca, pa yacutinilh, pa yuc shi' pa chiyuyjatch'e pa niycôtaj caaj pava chiyinesh, 7pa caaj pava napu' lhavtes yamjulh pava napu' lhnôôcfajates. 8Pa lhnucfat yama pa lhfatatsivo'esh jaspa yiyit'e pa lhjunashjulh ti ve'lhasham. Yiesh jayu shta pa clesanilh cojiyaj, pava sivôclôclhayjey pa yaca, pa yacutinilh, pa yuc shi' pa chiyuyjatch'e pa niycôtaj.

9“Pa acum'e pava napu' utes isis, lhey cornalina, pa anesh pava lhech pava lheyis papi lhcles pa Israel, 10pa ve'lha atô'lhesh'e papi nivat'as; pa ve'lhayama pava vateyis anesh lhpa ve'lha utej, vooy pav'elh ve'lhayama vateyis anesh lhap'elh utej. 11Jan yinesh pava lheyis pava utes yisnateshjop jayu pa ve'lha ya'shesh ti yitô'yish jan lhjunash java vatcaniscôteyesh ti chiyisnatesh. Ap'aclaneshch'e lhavôôj pava lhech napu' utes pa clesanilh cojiyaj, 12pa an'e' pava lhavtesesh pa lhfatatsivo, ca jaspa chinaychavalheshch'e napi lhcles ja Israel. Pa nôque lhjunash na Aarón ca nichaajtaj pa nan'e lhfatatsiy pava lheyis papi lhech pa nôvesh'e t'ajuyish na Lhcaanvacle pa jaspa chinaychavalheshch'e. 13Yiey pa lhavôjqu'e asnatshelhjop pa clesanilh cojiyaj; 14pa nanjôôylha pa asnatshelhjop pa ve'lha calena napu'a pava lhavtesesh pa clesanilh cojiyaj tsi'sha pa ap'aclaneshelhch'e pa lhavôjqu'e.

15“Pa lhech t'otivo'esh nasnatesh pava yiesh pan lhjunash pa lhfatatsivo ti chiyisnatesh ti caaj pava chiyinesh. Asnatesh pa clesanilh cojiyaj, pava sivôclôclhayjey yaca, pa yacutinilh, pa yuc shi' pa yuych'e pa niycôtaj, 16Napu'a'esh pava lhavjôych'evatjulh veintidós centímetros pa lhavjôyeesh. 17Ap'aclaneshch'e pava isis utes pa isch'e pava yichatjulh lhnôyshayesh. Pa vatjutsa' lhnôyishesh chinanshi' lhpa ve'lha utej lhey rubí, lhap'elh lhey crisólito shi' lhpa ve'lha lhey esmeralda; 18pa tavaych'e lhnôyishesh chinanshi' lhpa utej lhey granate, lhap'elh lhey zafiro shi' lhpa lhey jade; 19pa pu'jana'eyshi lhnôyishesh chinanshi' lhpa lhey jacinto, lhap'elh lhey ágata shi' lhpa lhey amatista; 20pa yichatjulheyshi lhnôyishesh chinanshi' lhpa lhey topacio, lhap'elh lhey cornalina shi' lhpa lhey jaspe. Pava lhech utes chinp'aclaneshch'e pa lhavôjqu'e pa clesanilh cojiyaj. 21Tajulhey ca doce'a, pava lhech doce nôvesh pava lheyis papi lhcles pa Israel. Ve'lhaaey ts'ivee pava utes pa nôvesh lhpa vatcaniscôteesh pa lheyesh papi doce t'ajôôjam ja Israel.

22“Asnateshjop shta pa vat'otivo'esh pa ve'lha calena tô'lha pa clesanilh cojiyaj tsi'sha, pa achamayan pa anesh pava lhavtes. 23Pa asnatesh shta pava napu' chama pa anesh pava napu' lhnôôcfajates lhpa vat'otivoque. 24Pa anesh pava napu' calenas tô'lha pa clesanilh côjiyaj pava napu' chama yiey pava yôj'esha'ne napu' lhavtesesh pa vat'otivoque. 25Pa anesh shta pava napu' calenas côjiyas lhpa lhavôj'e lhpa vatfatatsivoque, pa iyitesh'e pava lhavtesesh yiey pa t'ajuyish'e. 26Asnatesh shta pav'elh napu' côjiyas chama pa anesh pava napu' shichaam lhnôôcfajates lhpa vat'otivoque yiey pan yôj'esha'ne lhpa vatfatatsivoque. 27Ve'lheesh asnatesh shta pava napu' chama côjiyas pa anesh pa t'ajuyish'e pava lhavtes lhpa vatfatatsivoque. Vooy pa shichaam yiey nava lhacôc natvay'apee pa lhnucfatjop lhpa vatfatatsivoque. 28Pa lhecheesh pa namjulh jayu pava chama tô'lha lhpa vat'otivoque pav'elh chama tô'lha lhpa vatfatatsivoque pa ninôôcfeeshjulh pa yacutinilh pa lhavut'esh, ca jaspa tanca ninameshvatjulh lhpa vat'otivoque pa vatanucfatjop lhpa vatfatatsivoque. 29Pa nôque lhjunash jayu na Aarón ca nôctaj'ôcji pa is'ôcji lhtôvash pa nuysham pa vat'otivoque pant'ajôôj pava yiesh, pa yinesh shta t'oot pava lheyis papi lhcles ja Israel pa nôvesh'e t'ajuyish na Lhcaanvacle, ca jaspa yajatesh ca naychavalheshch'e na lhech. 30Pa anesh shta pa vat'otivoque pava napu' isis utes pava lheyis Urim shi' pa Tumim,*xc* pava lhech yijuyjata ti voomey pava yivo'yeshch'e, pa jaspa nuyesham pa Aarón pa nan'e t'oot pa nôvesh'e t'ajuyish na Lhcaanvacle. Nôque lhjunash na Aarón pa yajateesh ca nuyesham ca nan'e t'oot pava t'ajuya pa yivo'yeshch'e ca nôôvtaj'e t'ajuyish na Lhcaanvacle.

31“Asnatesh pa sivôclôclhayeech yaca lhpa vatfatatsivoque'a'esh, 32ve'lhaaey pa camamey lhcachivat'eshi t'ajuya pa vatshateech. Pa lhavôjqu'e pa chiysej'esham pa chinachajesh'apee nan lhjunash pa vat'ôclôvoqueesh pa ti'nôj pa jaspa tanca nic'asch'e. 33Chiyashtilhesh'e pa yôj'esha'ne pa lhavuyit'esh pava chiyjônch'e pava aacjiyuc lhay tô'lha pava sivôclôclhayjey yaca, pa yacutinilh chi' pa yuc, chiyanshi' lhcaavjuc pava tôsec côjiyas yamjop lhacôm'a pa lhavôjqu'e. 34Pa nôque lhjunash, ve'lha lhpa tôse' pa chiyanshi' lhcaavju pa chiyjônch'e lhpa aacjiyuc lha', pa lhech lhjunash lhacôm'a ti yamjop ti chiyfayjach'e lhavôôj. 35Na Aarón tajulhey ca nuysham pa lhavuyit'esh ca natcuumtaj'in pa lhjunash ti vatasinôc lhavo'esh, secl'esh ca meelh ca nôctaj'ôcji pa is'ôcji lhtôvash ca nu'jataja na Lhcaanvacle, meelh ca nôctaj ca nipe'ya pa t'ôjôj pava tôsec pa nôque lhjunash jayu pa lhech ti tanca nivaf.

36“Asnatesh pa clasimch'e clesanilh cojiyaj tsi'sha pa iisshi nan lhjunash pava vatcaniscôtey, pa anshi' pava ya'clisahay ‘Chivenchatesh pa Lhcaanvacle’. 37An'e' pa clasimch'e clesanilh pa vatôc'ôcleesh yie' lhtaco, pa ôcfeesh pa lhavut'esh sivôclôclhayeech yaca jaspa nit'un'e. 38Nôque lhjunash pa yajateesh jayu ca nôcfeesh'e lhtaco na Aarón, jaspa yicha'jem jayu na Aarón pava ninvo'yeshch'e yisnatesh papi israelitas ca nicaajtaj pava chiyvenchatem pava vatcufayjates. Taj ti pa chiyclasiminatch'e clesanilh côjiyaj ca jaspa natcuumjulh na Lhcaanvacle pava vatcufayjates. 39“Asnatesh pa lhclô'vat'esh chiynesh pa niycôtaj, pa asnatesh shta pa vatôc'ôcleesh yiesh pa niycôtaj. Nôquee pa lhnucfat'esh caaj pava chiyinesh. 40Asnatshem shta napi lhcles na Aarón pava lhclôôvtes, pava lhnucfates nôquee pava lhc'ôcles ts'iyôjisha'ne lhasnôyjes.

41“Nôque lhjunash pa uyelhch'e na achecla' Aarón shi' napi lhcles, pa nanjôôylha ca nôtsiy'apee pava lhshatjes pa lhape' pa namqu'een pa t'unaj ti chitsivenchatesh yicasinôclesh. 42Asnatshem shta pava lhavayjaschey sivôclôclhayeech jaspa nit'ôsch'e ca jaspa capach'e pa lhjôvash. 43Na Aarón shi' napi lhcles nit'ôsch'e pava lhavayjaschey ca nôctaj'ôcji pa Tsha'nuvo'esh ti Chivatvan'e, ja't'ajesha ti chi'shalhee'ma pa vatcufayjavat, pa cat'eelhtajesh ca natcuumtaj'een nan lhjunash ti vatasinôc lhavosesh yiey pa is'ôcji lhtôvash, ca jaspa ya aj na pa ca ameemc'oya pa ninvo'yeshch'e ca nivaf. Nôque vatyôjijat'esh yajatesh jayu t'ajuya na lhech shi' papi tôlhshaam jayu.

Chivenchatesh papi vatcasinôclesh

(Lv 8.1-36)