Search form

Éxodo 29:46

46Pa nôque lhjunash pa yitô'ya jayu ti yalhech ya Lhcaanvacle lh'Dios'yish, nan nayjatelh'e ja Egipto ti jôvji ts'ivee. Ya lhech ya Lhcaanvacle ti lh'Dios'yish.

Pa vatcufayjavat t'ajuya pa acôjqu'e pa lhniish

(Ex 37.25-28)