Search form

Éxodo 30

1“Asnatesh shta pa ve'lha vatcufayjavat yeclônilh tô'lha pa yeclô' t'un, pa jaspa chintseclô'lhey pa acôjqu'e pa lhniish. 2Tajulhey ca lhjuc'aclaashivatjulh pa cuarenta y cinco centímetros pa lhavôôj, pa cuarenta y cinco centímetros pa lhjuc'ach'e, pa noventa centímetros pa t'aplhuquisham. Vooy pava lhac'uclesh pa vatcufayjavat istaa ca ve'lhaasham pava chiyinesh. 3Anvayjatchisham pa clesanilh côjiyaj tsi'sha yiey pa chishamnee, pava yichatjulhesh lhavjôych'e shi' pava lhac'uclesh, pa anesh shta pa ve'lha clesanilh cojiyaj yiey pa lhavôjqu'e. 4Anesh shta pava chamashisha'ne clesanlhiy cojiyas yiey pa chishamnee pa napu'a pava nôvey lhpa t'afcato'esh pa pacham pa napu'a shta pava nôvey lhap'elh t'afcato'esh pa clesanilh cojiyaj, pa chinuyjatch'e pava yeclôy pava t'ajuya ca chinchaajtaj. 5Asnateshjop pava chiyjucjoqu'e tô'lha pa yeclô' t'un pa ap'aclaneshch'e pa clesanilh cojiyaj. 6Pa nanjooylha ca anjop pa vatcufayjavat pa chiytseclô'lha acôjqu'e pa lhniish t'ajuyesh'e pa sivôclôlhayeech lhpan yijop lhpa vatcaqueclitôshi yeclônilh yich'e' pava chivatpeya'esh t'ajuyesh'e pa lhap'otesh yiey pan c'avan'e jayu. 7Lhacôm'a pava nich'a nalhus ca nitaasclanesha'ne pava itôtas na Aarón pa nitseclô'lhey pa acôjqu'e pa lhniish pa nifuja'apee pa vatcufayjavat. 8Pa nitseclôlhey jayu shta pa nuutajeey jan yie' ti tujey'in pava itôtas. Côque yisnatesh jayu ca nôctajesheyshiin yinjôt na Lhcaanvacle, pa nôqueshch'e pan t'ajôôj pava nalhus. 9Ya aj ca ajutey ca an'apee pa vatcufayjavat paelh t'ajuya ti chiycufa'yesh, nilhecha pava t'ajuya pa ôclôjqueyash, nilhecha pava vatcufayjat'esh pava chiycôvjiyan, nilhecha shta pa ôtjayetas t'i' chiyôtsiy'apee. 10Pôque vatcufayjavat lhacôm'a jayu ca chinvenchatesh na Lhcaanvacle. Pa ve'lhaaesh pa yincôôp pa nip'aclanesh na Aarón pava lhac'uclesh pa vatcufayjavat pava lhavoyey chiycufa'yeshjop t'ajuya ti chiyvômjatch'e pa vatsasch'e. Ve'lhaaesh atesha pa ve'lha yincôôp lhacôm'a pava yincôpes nan'apeejop pôque vatcufayjavat pava chiycufa'yeshjop ti chiyvômjatch'e pa vatsasch'e.”

Pa vatcufayjat'ôcji pa vatmônlhajayash

11Pa Lhcaanvacle yiyôjia pa Moisês pa yit'esha:

12“Meelh ca asnatajesh pa t'ajuya ti chiyitsjuulh napi israelitas, pa ve'lhaae ts'ivee napi lhech ca nine'mey na Lhcaanvacle nan lhjunash ti chiycufay'ôcji pa lhamônlhajayash, jaspa ya aj na papu ca navclaneem pa lhavafi ca nivacalhtajesh ca chinatsjuulhtaj. 13Lhacôm'a papi chiytô'ya ti vani'sesh'e pa yine'mey jayu na Lhcaanvacle ve'lhanôjesh pa lhcaclecli pa tc'a clesanilh clim,*xe* pa t'iya'esh pa tc'a pa lhcaclecli chiyvenchatesh pa is'ôcji lhtôvash. 14Lhacôm'a papi chiyi'sesh'e nitô'lhesh'e papi veinte pava lhnincôpes pa natjuyeshchisham pa nine'mey na Lhcaanvacle. 15Pa ve'lhaae ts'ivee ca nijutem na Lhcaanvacle pa t'ajuya ti chiycufay'ôcji pa lhamônlhajayash. Tanca lhecha pa acôjjiin ca nashjat'apee pa ve'lhanôjesh pa tc'a pa lhcaclecli, tanca lhecha pa ts'aclaay ca shicha'mac'oya pa ve'lhanôjesh pa tc'a pa lhcaclecli. 16Nôque lhjunash ca a'lheshch'e pa clesanilh clim napi israelitas pa t'ajuya ti chiycufay'ôcji pa lhamônlhajayash, pa acha'jey jayu pa Tsha'nuvo'esh pa Chivatvan'e. Côque asnatesh jayu jaspa naychavalheshch'e na Lhcaanvacle napi israelitas, lhayaash ti chiycufay'ôcji pa lhamônlhajayash.”

Pa uj titech tô'lha pa clesanilh yucch'e

(Ex 38.8)

17Pa Lhcaanvacle yiyôjiesha pa Moisês pa yit'esha:

18“Asnatesh pa ve'lha uj titech tô'lha pa clesanilh yucch'e shi' lhpa lhchito'esh clesanilh yucch'e shta.*xf* Lhpa lhech natjuya ca chinvôômcôjiin; aney lhcaavjuvane pa vatcufayjavat shi' pa Tsha'nuvo'esh Chivatvan'e, pa apontesh pa yinôôt. 19Na Aarón shi' napi lhcles pa nayjatesh'e pa yinôôt jaspa nicleshesha'ne pava lhpôcôtôy shi' pava lhafoc. 20Pa nivôômcôji jayu napi lhech ca nuytaj'ôcji pa Tsha'nuvo'esh Chivatvan'e meelh ca shalhatajeema pa vatcufayjavat ca natcuumtaj'een pa nôveshjop na Lhcaanvacle pa lhcufayjat ti napjunsham. Nôque lhjunash jayu pa tanca nivafsha'ne jayu. 21Tajulhey jayu ca nicleesha'ne pava lhpôcôtôy shi' pava lhafoc ca jaspa tanca nivafsha'ne jayu. Nôque vatyôjijat'esh jayu tanca nivô'mesh pa cat'elheesh pant'ajôôj pava lhnalhus na Aarón shi' papi tôlhshaam jayu.”

Pa lhape' chiyvenchat t'ajuya ti chiy'isiyan

(Ex 37.29)

22Pa Lhcaanvacle yiyôjiesha pa Moisês pa yit'esha:

23“A'lha avaatsha pava vatcôjiyanchecuy acôsch'e pa lhniish: ve'lhayama kilos pa is acôjqu'e pa lhniish lhey mirra, pu'jana kilos pa lhey canela, pa pu'jana kilos pa lhanu' lhpa acôjqu'e pa lhniish. 24Pa ve'lhayama kilos pa lhey casia pava caclec —pan t'ônashjop pa vatcumjayash'e pa is'ôcji lhtôvash— pa pu'jana'esh litros nôquee pa lhch'alhu'esh lhape' pa oliva. 25Asnatesh lhacôm'a côque lhape' ca acshenjatvach pa aaisiyan, pa lhech afanisheesh shta pan lhavo'esh pa vatshatchivo. Nôque lhape' chiy'isiyan ti chiyvenchat. 26Tajulhey jayu ca ôtsiy'apee pa vatshatchivo'esh pa Tsha'nuvo'esh Chivatvan'e, pan tajulh'e pa vatcaqueclitôshi yeclônilh yich'e' pava chiyvatpeya'esh, 27Pa vattsaccunjavat yi'apee pava t'ajuya ti chiychenesh, lhpa itôtaj shi' pava t'ajuya ti chiychenesh, pa vatcufayjavat ti chiytseclô'lha acôjqu'e pa lhniish, 28pa vatcufayjavatjop t'ajuya pava vatcufayjateslhnôcji lhacôm'a pat'ajôôj pava chiychenesh, shi' pa uj titech shi' lhpa lhchito'esh. 29Nôque lhjunash pa avenchatsha'ne jayu pa aisiyansha'ne pa ca naôvtaj'e ca ap'aclantajesh pa aisiyansha'ne jayu.

30“Ôtsiy'apee shta pôque lhape' na Aarón shi' napi lhcles pa avenchatsha'ne nan lhjunash ti yicasinôclesh. 31Pa anfacleem shta napi israelitas paelhcha: ‘Pant'ajô'jesh jayu pava lhnalhus ca nicaaj pôque lhape' isshi' ti javenchat. 32Ya aj ca aclafjanch'e papi nivacle ca ôtsiy'apee pôque lhape', pa ya aj ca asnatesh paelh ca ajônch'e pôque lhape'. Pa lhech lhape' isshi', nan lhjunash pa lhech ti chiyit'eshelhaam. 33Papu ca nasnatajesh pa lhape' jan jôntajch'e pôque, ja't'ajesha ca nôtsiy'apee papi nichintô'ya pa chinayjatshi papi lhchifas.’ ”

Pa chitseclô'lha acôjqu'e pa lhniish

(Ex 37.29)

34Pa yit'esha pa Lhcaanvacle pa Moisês:

“Acum'e avaatsha pa t'ajô'jamsha'ne pava vat'iyjaschecuy aacjuy ve'lha pa lhey: resina, lhap'elh lhey vatpônôque acôjqu'e pa lhniish, nôquee pa chiytseclô'lha acôjqu'e pa lhniish tsi'sha, shi' lhpa lhey gálbano acôjqu'e pa lhniish, 35pa asnatesh ca acshenjatesh pa chiytseclô'lha acôjqu'e pa lhniish tsi'sha isshi' shta jan lhjunash pa lhavo'esh ti yisnatesh pava vatshatchivos. 36Avômjatsha'ne pa tiqu'icleesh pava t'iyas pa an'e t'ajuyish pa vatcaqueclitôshi yeclônilh yich'e pava chivatpeya'esh, yiey pa Tsha'nuvo'esh ti Chivatvan'e, cat'ajesha yiey pa nic'avan'e jayu. Pôque chiytseclô'lha acôjqu'e pa lhniish ashjat ca aisiyan avaatsha, 37ya aj ca asnatesh pa ca natsôt'ajesh ca achenesh paelh chitseclô'lha acôjqu'e pa lhniish ca lhjunashajulh pôque pan lhasnatesh. Pa lhech t'ajuya na Lhcaanvacle pa avaatsha shta t'ajuyelh'a ti chiisinatelh'am. 38Papu ca nasnatajesh pa chiytseclô'lha acôjqu'e pa lhniish pan yijôntajey pava acôjqu'e pa lhniish pa chinayjatshi papi lhchifas.”*xg*

Papi yitô'yish ti yisnatesh pa t'ajuya pa is'ôcji lhtôvash

(Ex 35.30; 36.1)