Search form

Éxodo 30:34

Pa chitseclô'lha acôjqu'e pa lhniish

(Ex 37.29)

34Pa yit'esha pa Lhcaanvacle pa Moisês:

“Acum'e avaatsha pa t'ajô'jamsha'ne pava vat'iyjaschecuy aacjuy ve'lha pa lhey: resina, lhap'elh lhey vatpônôque acôjqu'e pa lhniish, nôquee pa chiytseclô'lha acôjqu'e pa lhniish tsi'sha, shi' lhpa lhey gálbano acôjqu'e pa lhniish,