Search form

Éxodo 30:36

36Avômjatsha'ne pa tiqu'icleesh pava t'iyas pa an'e t'ajuyish pa vatcaqueclitôshi yeclônilh yich'e pava chivatpeya'esh, yiey pa Tsha'nuvo'esh ti Chivatvan'e, cat'ajesha yiey pa nic'avan'e jayu. Pôque chiytseclô'lha acôjqu'e pa lhniish ashjat ca aisiyan avaatsha,