Search form

Éxodo 30:38

38Papu ca nasnatajesh pa chiytseclô'lha acôjqu'e pa lhniish pan yijôntajey pava acôjqu'e pa lhniish pa chinayjatshi papi lhchifas.”*xg*

Papi yitô'yish ti yisnatesh pa t'ajuya pa is'ôcji lhtôvash

(Ex 35.30; 36.1)