Search form

Éxodo 34:32

32Pa china pa tanc'uyey lhacôm'a papi israelitas, pa Moisês pa nifaclem lhacôm'a pava t'ônashem pa Lhcaanvacle ti yiey lhpa utiyuc Sinaí.